คณะครุศาสตร์

ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ประเภท ดาวน์โหลด
1 25491511106087 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลด
2 25491511103872 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาสาสตร์ 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลด
3 25491511104107 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลด
4 25481511104141 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลด
5 25481511100203 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลด
6 25491511100147 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลด
7 25541511102279 ครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลด
8 25491511103894 ครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลด
9 25491511103905 ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลด
10 25511511110679 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษ 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลด
11 25511511110679 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ดาวน์โหลด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ประเภท ดาวน์โหลด
1 25491511103916 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลด
2 25491511103916 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ดาวน์โหลด
3 25481511104117 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลด
4 25481511104117 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดาวน์โหลด
5 25481511108764 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดาวน์โหลด
6 25481511108764 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลด
7 25491511103927 ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลด
8 25491511103927 ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชนและสังคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดาวน์โหลด
9 25561511101877 ศิลปศาสตรบัณฑิต สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลด
10 25561511103137 ศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลด
11 25581511101363 ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) ดาวน์โหลด
12 25491511110014 นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดาวน์โหลด
13 25491511110014 นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลด
14 25511511105123 นิติศาสตรบัณฑิต - (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลด
15 25511511105123 นิติศาสตรบัณฑิต - (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลด
16 25491511103995 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลด
17 25491511103995 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดาวน์โหลด
18 25481511106571 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลด
19 25481511106571 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดาวน์โหลด
20 25491511106098 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ประยุกต์ศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดาวน์โหลด
21 25501511110678 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดาวน์โหลด
22 25571511102194 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดาวน์โหลด
23 25571511102194 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดนตรีสร้างสรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ดาวน์โหลด
24 25551511106613 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลด
25 25491511106098 ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ดาวน์โหลด
26 25501511110678 ครุศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ศึกษา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ดาวน์โหลด
27 25581511101363 ครุศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาจีน 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ดาวน์โหลด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ประเภท ดาวน์โหลด
1 25491511104028 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดาวน์โหลด
2 25491511104028 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลด
3 25481511104128 วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดาวน์โหลด
4 25481511104128 วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ดาวน์โหลด
5 25491511104063 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ดาวน์โหลด
6 25491511104063 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ดาวน์โหลด
7 25491511104006 วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดาวน์โหลด
8 25491511104006 วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลด
9 25491511104074 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดาวน์โหลด
10 25491511104074 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลด
11 25511511101319 วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดาวน์โหลด
12 25511511101319 วิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลด
13 25491511103984 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลด
14 25491511103984 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดาวน์โหลด
15 25551511102359 วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลด
16 25551511102359 วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดาวน์โหลด
17 25491511104085 วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดาวน์โหลด
18 25491511104085 วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลด
19 25561511102698 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดาวน์โหลด
20 25561511102698 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ดาวน์โหลด
21 25571511102205 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลด
22 25571511102205 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ดาวน์โหลด
23 25521511105045 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ดาวน์โหลด
24 25651514001003 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ศึกษา 4 ปี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ดาวน์โหลด
25 25541511100558 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) ดาวน์โหลด
26 25541511100558 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลด
27 25551511106488 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดาวน์โหลด
28 25551511106488 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลด
29 25481511104139 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดาวน์โหลด
30 25481511104139 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ดาวน์โหลด
31 25521511105045 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ดาวน์โหลด

คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ประเภท ดาวน์โหลด
1 25491511110025 บัญชีบัณฑิต - (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดาวน์โหลด
2 25491511110025 บัญชีบัณฑิต - (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลด
3 25491511103938 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดาวน์โหลด
4 25491511103938 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลด
5 25491511103949 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดาวน์โหลด
6 25491511103949 บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลด
7 25491511103962 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดาวน์โหลด
8 25491511103962 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลด
9 25541511100536 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดาวน์โหลด
10 25541511100536 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลด
11 25491511104017 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดาวน์โหลด
12 25491511104017 ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลด
13 25491511103951 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ดาวน์โหลด
14 25491511103951 บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลด
15 25491511104096 เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลด
16 25611511100067 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ดาวน์โหลด
17 25611511100078 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ดาวน์โหลด
18 25611511100078 บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ดาวน์โหลด
19 25651514001543 ครุศาสตรบัณฑิต ธุรกิจและอาชีวศึกษา 4 ปี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ดาวน์โหลด