เลือกลิงค์เข้าระบบบริหารการศึกษา

หมายเหตุ***

                ระบบบริการนักศึกษา เป็นเครื่องมือสำหรับนักศึกษาในการเข้าใช้งานระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ การยกเลิกวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ การพิมพ์ใบแจ้งหนี้เพื่อชำระเงินค่าลงทะเบียน การตรวจสอบผลการเรียน (เกรด) ตรวจจบ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของนักศึกษา
    สถานะการทำงาน

    สีเขียว:จำนวนผู้ใช้บริการน้อย

    สีส้ม:จำนวนผู้ใช้บริการปานกลาง

    สีแดง:จำนวนผู้ใช้บริการมาก

วีดีโอแนะนำวิธีการลงทะเบียนเรียน ระบบบริการนักศึกษา