ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ

เรื่อง ดาวน์โหลด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ปฏิทินการศึกษาและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ปฏิทินการศึกษาและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ปฏิทินการศึกษาและตารางเรียน ตารางสอน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รุ่นปี 2563)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ตารางเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ

เรื่อง ดาวน์โหลด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประกาศ เรื่อง การสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564