ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน

            กองบริการการศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

            1) งานธุรการและสารบรรณของหน่วยงาน รวมทั้งงานบริหารทั่วไป การจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงาน
            2) งานการเงินและงานพัสดุ/จัดซื้อ-จัดจ้าง/การแทงจำหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
            3) จัดทำแผนงาน โครงงานและงบประมาณของหน่วยงาน เช่น จัดทำแผนต่าง ๆ ของหน่วยงาน จัดทำโครงการและเสนอขอตั้งงบประมาณ
            4) ดำเนินการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาและควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน รวมทั้งรวบรวมและรายงานข้อมูลด้านตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย เช่น ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย รวบรวมและจัดทำเอกสารเพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำรายงานตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงาน
            5) ดำเนินงานด้านการรับสมัครนักศึกษาและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ เช่น จัดทำข้อมูลหลักสูตร จำนวนผู้สมัคร สถิติการรับสมัคร การประชาสัมพันธ์ การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประสานงานด้านการจัดสอบ ทำข้อสอบ สถานที่สอบ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
            6) ระบบรับสมัครและสารสนเทศ เช่น กำหนดข้อมูลในระบบรับสมัคร บันทึกข้อมูลและตรวจสอบการใช้งานระบบรับสมัคร การรายงานข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลคะแนนสอบและ การประกาศผลสอบ
            7) งานทะเบียนนักศึกษา เช่น รับรายงานตัวเป็นนักศึกษา การออกรหัสนักศึกษา บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา ปรับปรุงและตรวจสอบข้อมูลประวัตินักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน เช่น การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ยศ ตำแหน่ง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วัน/เดือน/ปีเกิด คุณวุฒิการศึกษา และอื่น ๆ ที่กำหนดในระบบทะเบียนของนักศึกษา
            8) ตรวจสอบคุณวุฒิ เช่น การจัดทำหนังสือตรวจสอบคุณวุฒิ การบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบคุณวุฒิ จัดเก็บหลักฐาน ตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
            9) ดำเนินการจัดทำบัตรนักศึกษา เช่น จัดทำข้อมูลนักศึกษา ถ่ายรูปนักศึกษา และจัดทำบัตรนักศึกษา/ประสานงานการทำบัตร รวมทั้งการจัดทำบัตรเข้าห้องสอบ
            10) จัดทำปฏิทินวิชาการสำหรับภาคปกติและภาคพิเศษหรือการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรประจำการ(กศ.บป.) จัดทำปฏิทินอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา จัดทำปฏิทินการทำงานของบุคลากรแต่ละสายงาน
            11) การลงทะเบียน/ยกเลิกวิชาเรียน เช่น การบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียน การบันทึกข้อมูลแก้ไขการลงทะเบียน การบันทึกข้อมูลการยกเลิกรายวิชาเรียน การจัดทำสถิตินักศึกษาปัจจุบัน สถิตินักศึกษา ที่ลงทะเบียนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
            12) ตรวจสอบและประมวลผลการเรียน เช่น บันทึกผลการเรียน การตรวจสอบผลการเรียน การแก้ไข ผลการเรียนตามที่ได้รับอนุญาต การปรับข้อมูลรายวิชา สัญลักษณ์ผลการเรียน การประมวลผลการเรียน การคิดค่าระดับคะแนน เกรดเฉลี่ยสะสม
            13) ดำเนินการวัดผลการศึกษา เช่น การตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา/ครบหลักสูตร จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอขออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา
            14) ออกหลักฐานรับรองการสำเร็จการศึกษา เช่น ใบรายงานผลการเรียนฉบับภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ใบรับรองคุณวุฒิ ใบปริญญาบัตร ใบแทนต่าง ๆ และหนังสือรับรองต่าง ๆ
            15) งานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาการ เช่น ศึกษา วิเคราะห์และประสานงานการเสนอหลักสูตร ตรวจสอบรูปแบบรายละเอียดของหลักสูตร ประสานงานการจัดส่งข้อมูลหลักสูตร ติดตามหลักสูตร จัดเก็บข้อมูลหลักสูตร รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาการ อาทิเช่น มคอ. ต่าง ๆ กฎ ระเบียบ ประกาศ และ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะฯ จัดทำฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงงานที่ได้รับมอบหมาย
            16) แผนการเรียน เช่น ประสานงานการจัดแผนการเรียน บันทึกข้อมูล ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแผนการเรียน ปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลการจัดแผนการเรียน จัดทำข้อมูลเพื่อเผยแพร่
            17) เทียบโอนและยกเว้นรายวิชา เช่น คัดกรองข้อมูลการโอน/ยกเว้นรายวิชา ตรวจสอบข้อมูลรายวิชา ผลการเรียน วิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา จัดทำบัญชีและข้อมูลการขอโอน/ยกเว้นรายวิชารายบุคคล เสนอข้อมูลเพื่อขออนุมัติผลการเทียบโอน/ยกเว้น ประกาศผลและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง บันทึกข้อมูลในระบบและจัดเก็บหลักฐานการเทียบโอน/ยกเว้น การชำระเงิน
            18) จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ เช่น ประสานงานข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ข้อมูลห้องเรียน/อาคารที่ใช้จัดการเรียนการสอน จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ การสอบนอกตาราง การขอเปิดวิชาเรียน การบันทึกข้อมูลการจัดตาราง ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล จัดทำประกาศและเผยแพร่ข้อมูล ปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลในกรณีที่เกิดปัญหา จัดเก็บหลักฐานแต่ละภาคเรียน
            19) ศูนย์สหกิจศึกษาทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา ดูแลและรับผิดชอบดำเนินการและประสานงาน จัดกระบวนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ให้คำปรึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกิจศึกษาและหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
            20) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เช่น ตรวจสอบแผนการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป คำนวณรายวิชาและจำนวนนักศึกษา ประสานงานจัดหาอาจารย์ผู้สอน จัดตารางสอน ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน เปิดระบบการลงทะเบียนออนไลน์ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
            21) ประสานการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เช่น ประสานงานและสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปฏิทินวิชาการและอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
            22) ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เช่น การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการสภาวิชการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 22 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2561 ตลอดจนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการชุดใหม่ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2561 ในกรณีที่คณะกรรมการสภาวิชาการดำรงตำแหน่งครบวาระคราวละ 2 ปี
            23) ประสานงานปริญญาบัตร เช่น จัดทำรายชื่อบัณฑิต เรียงใบปริญญาบัตร จัดแถวบัณฑิต ประสานงานข้อมูลบัณฑิต จำนวนบัณฑิตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บริการข้อมูล การจัดการเรียนการสอน เช่น ให้ข้อมูลกับอาจารย์ผู้สอน คณบดี/รองวิชาการและบุคคลทั่วไป ข้อมูลการจัดห้องเรียน สถิตินักศึกษา รหัสสอบ จำนวนวิชา ภาระงานสอนของอาจารย์
            24) งานด้านการให้บริการนักศึกษาและบุคคลภายนอก เช่น การให้บริการติดต่อสอบถาม แนะนำช่วยเหลือในเรื่องของการศึกษา และที่เกี่ยวข้องกับงานในกองบริการการศึกษา จัดทำเอกสารคำร้อง เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาในเรื่องต่าง ๆ และเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จัดทำคู่มือนักศึกษา คู่มือการพัฒนาหลักสูตร คู่มือการจัดทำหลักสูตร
            25) ศูนย์บริหารวิชาชีพครูทำหน้าที่ ให้คำปรึกษา และกำกับดูแลการทำงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศของคุรุสภา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้เกี่ยวกับในวิชามาตรฐานความรู้และวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมกับบุคคล สถานศึกษา หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง จัดสรรงบประมาณ จัดกิจกรรม และประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพครู