ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์

ปรัชญา (Philosophy)

พัฒนาคน พัฒนางาน บริการที่ดี

พันธกิจ (Mission)

              ประสานงานสารกิจการให้บริการการศึกษาด้านการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษา ทะเบียนนักศึกษาและสถิตินักศึกษา วัดผลและประมวลผลการศึกษา รับรองคุณวุฒิหลักสูตรการศึกษา แผนการศึกษา สหกิจศึกษาและงานบริหารวิชาชีพครู

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริหารจัดการเพื่อให้บริการการศึกษาอย่างต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่าย

ปณิธาน

  มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนางาน และให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ พ.ศ. 2563 - 2566

              ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดถึงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ให้กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ เพื่อมหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม จึงกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2563 – 2566 ไว้ดังนี้
              1. มีวินัย หมายถึง เป็นผู้มีวินัย โดยปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายตลอดทั้งยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและกรอบคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
              2. ใฝ่รู้ หมายถึง เป็นผู้มีความตั้งใจใฝ่รู้ นำทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบสัมมาชีพ รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย โดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต
              3. เป็นผู้มีจิตอาสา หมายถึง เป็นผู้เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและสามารถใช้ความรู้ร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาสังคมและท้องถิ่น

นโยบายการบริหารงานและนโยบายคุณภาพ

ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้