ประวัติกองบริการการศึกษา

พ.ศ. 2518  ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ. 2518  วิทยาลัยครูเป็นส่วนราชการในกรมการฝึกหัดครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วนราชการเป็นสำนักงานอธิการและคณะวิชา  โดยสำนักงานอธิการ แบ่งส่วนราชการออกเป็นแผนก  ซึ่งสำนักส่งเสริมวิชาการในขณะนั้น มีฐานะเป็นแผนกเรียกว่า  “แผนกทะเบียนและวัดผล” มีหัวหน้าหน่วยงานในตำแหน่ง “หัวหน้าแผนกทะเบียนและวัดผล” มีภารกิจ  คือ รับผิดชอบ หลักสูตรและแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอนงานทะเบียนและงานวัดผลนักศึกษา

      พ.ศ. 2527 มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยวิทยาลัยครู โดยแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 เป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 มีสาระสำคัญ คือ

“มาตรา 7 วิทยาลัยครูแต่ละแห่งมีส่วนราชการ ดังนี้

 1. สำนักงานอธิการ
 2. คณะวิชา
 3. หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นเพื่อส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดีอาจแบ่งเป็นฝ่ายหรือแผนก คณะวิชา  อาจแบ่งเป็นภาควิชา

ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2527  นี้  แผนกทะเบียนและวัดผลเข้าสังกัดในหน่วยส่งเสริมวิชาการชื่อ “สำนักงานส่งเสริมวิชาการ” และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  12  มีนาคม  2530  ได้แบ่งฝ่ายในสำนักส่งเสริมวิชาการ  6  ฝ่ายดังนี้

 1. ฝ่ายเลขานุการ
 2. ฝ่ายแผนงานและวัดผล
 3. ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
 4. ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
 5. ฝ่ายหอสมุด
 6. ฝ่ายเอกสารตำรา

      มีหัวหน้าหน่วยงานเป็น  “หัวหน้าสำนักส่งเสริมวิชาการ” ขึ้นตรงต่อรองอธิการฝ่ายวิชาการ

     วันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2535  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เป็นชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการแทนชื่อ  “วิทยาลัยครู”  ทำให้สำนักส่งเสริมวิชาการมีฐานะเป็นส่วนราชการเพื่อส่งเสริมงานวิชาการของสถาบันราชภัฏในกรมการฝึกหัดครู  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  มีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานในตำแหน่ง  “ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ”  ขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีการแบ่งส่วนราชการ  ดังนี้

 1. ฝ่ายงานหลักสูตรและแผนการเรียน
 2. ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
 3. ฝ่ายเอกสารการพิมพ์
 4. ฝ่ายหอสมุด

     พ.ศ. 2538  ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25  มกราคม  พ.ศ. 2538 ทำให้สถาบันราชภัฏมีฐานะเป็นส่วนราชการ ในสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และในปีเดียวกันนี้ วันที่ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2538  สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏได้ออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ เพื่อความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ทำให้ฝ่ายหอสมุดเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสำนักวิทยบริการ สำนักส่งเสริมวิชาการมีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นกลุ่มงานสนับสนุนกิจการสถาบันมีชื่อใหม่เป็น สำนักทะเบียนและประมวลผล มีตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงาน  ในตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล” ขึ้นตรงกับรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการมีภารกิจคือ  รับผิดชอบงานหลักสูตรและแผนการเรียน  งานทะเบียนและประมวลผล มีการปรับเปลี่ยนการแบ่งส่วนราชการเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

 1. ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
 2. ฝ่ายทะเบียนและประวัตินักศึกษา
 3. ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
 4. ฝ่ายเลขานุการ

      พ.ศ. 2542 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของสถาบันราชภัฏ ทำให้สำนักทะเบียนและประมวลผลเปลี่ยนเป็นสำนักส่งเสริมวิชาการ มีการแบ่งส่วนราชการ เป็น  3  ส่วน  ดังนี้

 1. ฝ่ายเลขานุการ
 2. ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
 3. ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

      การดำเนินงานยังครอบคลุมภารกิจเช่นเดียวกับปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา ในตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ” และขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

      พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปรับเปลี่ยนสถานะจากสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547  มีการปรับโครงสร้างการบริหารภายใน โดยสำนักส่งเสริมวิชาการเปลี่ยนเป็นกองบริการการศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานในตำแหน่ง “ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา” ขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้

 1. งานบริหารงานทั่วไป
 2. งานทะเบียนและประมวลผล
 3. งานหลักสูตรและแผนการเรียน

      พ.ศ. 2555 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ทำให้กองบริการการศึกษา ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้

      1) งานบริหารงานทั่วไป

      2) งานทะเบียนและประมวลผล

      3) งานหลักสูตรและแผนการเรียน

      4) งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา

     พ.ศ. 2562 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทำให้กองบริการการศึกษาภายใต้การดูแลรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ มีการแบ่งส่วนราชการ ดังนี้

     1) งานบริหารงานทั่วไป

     2) งานทะเบียนและประมวลผล

     3) งานบัณฑิตศึกษา

     4) งานหลักสูตรและแผนการเรียน

     5) ศูนย์สหกิจศึกษา

     6) ศูนย์บริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

     พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทำให้กองบริการการศึกษาภายใต้การดูแลรับผิดชอบของรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ มีการแบ่งส่วนราชการเป็น 5 ส่วน ดังนี้

     1) งานบริหารงานทั่วไป

     2) งานทะเบียนและประมวลผล

     3) งานหลักสูตรและแผนการเรียน

    4) ศูนย์สหกิจศึกษา

    5) ศูนย์บริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

     พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทำให้กองบริการการศึกษาภายใต้การดูแลรับผิดชอบของรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ มีการแบ่งส่วนราชการเป็น 6 ส่วน ดังนี้

     1) งานบริหารงานทั่วไป

     2) งานทะเบียนและประมวลผล

     3) งานหลักสูตรและแผนการเรียน

     4) ศูนย์สหกิจศึกษา

    5) ศูนย์บริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

     6) ศูนย์บริหารวิชาชีพครู

     พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทำให้กองบริการการศึกษาภายใต้การดูแลรับผิดชอบของรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ มีการแบ่งส่วนราชการเป็น 2 งาน ดังนี้

     1) งานส่งเสริมวิชาการ

     2) งานบริการการศึกษา