ประกาศที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2567

ชื่อประกาศ ดาวน์โหลด
1. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2567
2. หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0204.2/ว 6342 ลงวันที่ 25 มี.ค. 2567 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหบักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565