ประกาศที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2551

ชื่อประกาศ ดาวน์โหลด
1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)/ว 409 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551 เรื่อง แนวทางการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา