ประกาศที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2566

ชื่อประกาศ ดาวน์โหลด
1. คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 มีมติให้ความเห็นชอบประเด็นคําถามเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
2. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่ 12 ม.ค. 2566 เรื่อง มติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หล้กการและแนวคิดการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษา และวิธีการแจ้งหลักสูตรการศึกษา
3. คู่มือการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
4. หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0204.2/ว 2226 ลว 2 ก.พ. 2566 เรื่อง หลักการในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา
5. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2566
6. คู่มือการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาฯ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา