ประกาศที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2555

ชื่อประกาศ ดาวน์โหลด
1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 271 ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอความเห็นชอบเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง และการปิดหลักสูตร (ฉบับที่ 2)