ประกาศที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2564

ชื่อประกาศ ดาวน์โหลด
1. หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา ที่ อว 0204.3/ว 10432 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับอุดมศึกษา