ประกาศที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2563

ชื่อประกาศ ดาวน์โหลด
1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 421 ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอความเห็นชอบเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจำหลักสูตร และการปิดหลักสูตร
2. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ อว 0224.1/ว 1311 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์