ประกาศที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2552

ชื่อประกาศ ดาวน์โหลด
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2552
3. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 283 ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 305 ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอความเห็นชอบเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง และการปิดหลักสูตร