ประกาศที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2559

ชื่อประกาศ ดาวน์โหลด
1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)/ว 172 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559
3. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา