ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2567
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ.2566
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การขยายระยะเวลาในการส่งผลการเรียน (เกรด) ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การขยายระยะเวลาส่งผลการเรียน (เกรด) แก้ ! ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การขยายระยะเวลาส่งผลการเรียน (เกรด) แก้ I ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2563
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอเปิดรายวิชาเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนการเรียน
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การทดสอบและอบรมมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2560
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2559
 11. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การย้ายสาขาวิชาเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
 12. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย๋ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
 13. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ข้อปฏิบัติของกรรมการคุมสอบ พ.ศ. 2558
 14. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา สำหรับกำหนดรหัสวิชาของมหาวิทยาลัย
 15. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2559 - 2562
 16. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การยกเว้นรายวิชาเรียนและการศึกษารายวิชาเรียนเพิ่มเติม พ.ศ. 2558
 17. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติการศึกษาภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.2558
 18. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการการลงทะเบียน การเพิ่ม-ถอนวิชา การลงทะเบียนล่าช้า สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ พ.ศ.2556
 19. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดสอบนอกตาราง พ.ศ. 2556
 20. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการจัดสหกิจศึกษา พ.ศ.2553
 21. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2554 (ฉบับที่ 1)
 22. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับการสอบ/คุมสอบของนักศึกษา
 23. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกค่าตอบแทนค่าสอนภาค กศ.บป.
 24. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติการส่งผลการเรียน (เกรด) ผ่านระบบออนไลน์
 25. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการการลงทะเบียน การเพิ่ม-ถอนวิชา การลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ พ.ศ. 2558
 26. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติและขั้นตอนการลาพักการศึกษา/การเพิ่ม-ถอนวิชา/การยกเลิกรายวิชา และการย้ายสถานศึกษา
 27. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายที่คณะ ภาควิชา หลักสูตร/สาขาวิชา คณาจารย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพึงปฏิบัติต่อนักศึกษา
 28. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2553
 29. ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ในการศึกษาภาคฤดูร้อน และนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ในการศึกษาภาคเรียนที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2563
 30. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ทุนประเภทการยกเว้นการเก็บเงินค่าบํารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔
 31. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณาการยกเว้นรายวิชาเรียน ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
 32. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณาการยกเว้นรายวิชาเรียน ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
 33. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓