ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ

เรื่อง ดาวน์โหลด
ประกาศตารางสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประกาศตารางสอบกลางภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 / 2565
ประกาศตารางสอบกลางภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563
ประกาศตารางสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563

ตารางสอบนักศึกษาภาคพิเศษ

เรื่อง ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่อง ตารางสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประกาศ เรื่อง การสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศ เรื่อง การสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ เรื่อง การสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563