ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ

เรื่อง ดาวน์โหลด
ประกาศตารางสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประกาศตารางสอบกลางภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 / 2565
ประกาศตารางสอบกลางภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563
ประกาศตารางสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563