ประกาศที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2557

ชื่อประกาศ ดาวน์โหลด
1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(4)/ว 254 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชา ของสถาบันอุดมศึกษา