ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ

เรื่อง ดาวน์โหลด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ปฏิทินการศึกษาและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ปฏิทินการศึกษาและตารางเรียน ตารางสอน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รุ่นปี 2563)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 4 (รุ่นปี 2562)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (รุ่นปี 2561)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รุ่นปี 2562) และชั้นปีที่ 5 (รุ่นปี 2561)
ประกาศ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอนสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รุ่นปี 2560) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง ตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง ตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563