ดาวน์โหลด

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด

ไฟล์ล่าสุด

 1. แผนปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน
 2. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 3. แบบฟอร์มการให้คะแนนสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ระดับสำนัก/สถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (สำหรับคณะกรรมการ)
 4. แบบฟอร์มการให้คะแนนสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (สำหรับคณะกรรมการ)
 5. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 6. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 7. เรื่อง นโยบายการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 8. แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 9. รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ในวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 10. คู่มือการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 11. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน ระดับมหาวิทยาลัย
 12. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (QIP) ปีการศึกษา 2562 รอบ 9 เดือน ระดับมหาวิทยาลัย
 13. แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 14. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 15. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2562