ข่าวสารประจำวัน

14 มกราคม 2565

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ประจำปีการศึกษา 2565

19 ธันวาคม 2564

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ2)

25 พฤศจิกายน 2564

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 3

25 พฤศจิกายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)

27 ตุลาคม 2564

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ดูทั้งหมด

24 กุมภาพันธ์ 2564

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธื และเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา(Symposium) ครั้งที่ 13 ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.graduate.ubru.ac.th/spo

24 กุมภาพันธ์ 2564

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 Resilience for Never Normal Era ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc17/

24 กุมภาพันธ์ 2564

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ สนใจดูรายละเอียด

29 พฤษภาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 : ราชภัฏ ราชภักดิ์” ขอเชิญนักวิจัยและผู้ที่สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัย

20 มกราคม 2563

รับพิจารณาบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ใน “วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา” บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

17 มกราคม 2565

ตารางเรียน ตารางสอน สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

21 ธันวาคม 2564

ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2/2564

21 ธันวาคม 2564

ปฎิทินวิชาการ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2/2564

21 กันยายน 2564

ปฎิทินวิชาการ ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท 1/2564

20 กันยายน 2564

ปฎิทินวิชาการและตารางเรียน ป.บัณฑิต รุ่น2564

ดูทั้งหมด

4 มกราคม 2565

นายประพันธ์ พรผุดผ่อง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การจัดการทรัพยากรการบริหารของวิสาหกิจชุมชนเพื่อความสามารถทางการแข่งขันในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

8 ธันวาคม 2564

นางสาวสุภิรัฏต์ ศิวิลัย นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”

8 ธันวาคม 2564

นางสาวสิโรธร ดวงสุวรรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหาการบริหารโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”

7 ธันวาคม 2564

นายเศรษฐพงษ์ เลิศปรีชา นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการดำเนินงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง”

3 พฤศจิกายน 2564

นางสาวพรชนก ศิริพฤกษ์พงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพตามความต้องการของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2559

115 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ปฏิทินการดำเนินงาน