ข่าวสารประจำวัน

30 พฤศจิกายน 2566

Graduate School Recruitment for International Students Second Semester of Academic Year 2023 Now – 31st January 2024

30 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ภาษาไทย) บัดนี้ – 31 มกราคม 2567

1 ตุลาคม 2566

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)

1 ตุลาคม 2566

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2

1 ตุลาคม 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการสึกษา 2566 (รอบ2)

ดูทั้งหมด

24 กุมภาพันธ์ 2564

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธื และเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา(Symposium) ครั้งที่ 13 ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.graduate.ubru.ac.th/spo

24 กุมภาพันธ์ 2564

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 Resilience for Never Normal Era ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc17/

24 กุมภาพันธ์ 2564

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ สนใจดูรายละเอียด

29 พฤษภาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 : ราชภัฏ ราชภักดิ์” ขอเชิญนักวิจัยและผู้ที่สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัย

20 มกราคม 2563

รับพิจารณาบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ใน “วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา” บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

28 พฤศจิกายน 2566

ปฏิทินวิชาการศึกษา ตารางเรียนตารางสอนนักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 2566 ประจำภาคการสึกษาที่ 2/2566

8 พฤศจิกายน 2566

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ในวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2566

17 ตุลาคม 2566

ตารางเรียนตารางสอน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2566 28 ตุลาคม 2566 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2566

8 ตุลาคม 2566

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 1/2566

24 กันยายน 2566

สอบปลายภาคเรียนที่3/2565 ระดับปริญญาโท

ดูทั้งหมด

5 มกราคม 2566

นายอติกานต์ แสวงบุญ การค้นคว้าอิสระ เรื่อง “แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย กรณีศึกษา ชุมชนเทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

5 มกราคม 2566

นางสาวกรกมล ธาราพิตรกิจชัย การค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

26 ธันวาคม 2565

นายปรัชญา รุ่งเรือง เรื่อง “การพัฒนาทักษะทางภูมิศาสตร์โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้เชิงพื้นที่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”

23 ธันวาคม 2565

นางสาวนันทภรณ์ นุ่มเจริญ เรื่อง “แนวทาง การพัฒนาการให้บริการความช่วยเหลือทางกฎหมายของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

23 ธันวาคม 2565

นางสาวนงนภัส เนตรนิยม เรื่อง “การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกท่าน ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

วีดิทัศน์เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2560 - 2562

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2560-2562 วันที่ 3 กันยายน 2565

ปฏิทินการดำเนินงาน