ข่าวสารประจำวัน

28 พฤษภาคม 2563

ปฎิทินการนัดพบนักศึกษาเพื่อให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่ 3/2562 อาจารย์ ดร.วีรภัทร ภัทรกุล

28 พฤษภาคม 2563

ปฎิทินการนัดพบนักศึกษาเพื่อให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่ 3/2562 ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน

28 พฤษภาคม 2563

ปฎิทินการนัดพบนักศึกษาเพื่อให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่ 3/2562 อาจารย์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง

1 พฤษภาคม 2563

ปฎิทินการนัดพบนักศึกษาเพื่อให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่ 3/2562 ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง

17 เมษายน 2563

ปฎิทินการนัดพบนักศึกษาเพื่อให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่ 3/2562 ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง

17 เมษายน 2563

ปฎิทินการนัดพบนักศึกษาเพื่อให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่ 3/2562 ดร.เมธารัตน์ จันตะนี

17 เมษายน 2563

ปฎิทินการนัดพบนักศึกษาเพื่อให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่ 3/2562 ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี

ดูทั้งหมด

23 เมษายน 2563

ตารางการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 บทวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 และวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563

10 เมษายน 2563

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท รอบ 2

2 มีนาคม 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

20 มกราคม 2563

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2563

ดูทั้งหมด

29 พฤษภาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 : ราชภัฏ ราชภักดิ์” ขอเชิญนักวิจัยและผู้ที่สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัย

20 มกราคม 2563

รับพิจารณาบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ใน “วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา” บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

14 พฤษภาคม 2563

ปฏิทินวิชาการะดับบัณฑิตศึกษา 2563/3

14 พฤษภาคม 2563

ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตสึกษา ปีการศึกษา 2562/3

20 มกราคม 2563

ตารางเรียน2/2562

20 มกราคม 2563

ปฏิทินวิชาการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ดูทั้งหมด

1 มิถุนายน 2563

นางสาวรัชนก เชื้อแพทย์ สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

7 พฤษภาคม 2563

นายฤทธิ์ธิชัย ภู่สำอางค์ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันเรื่อง “การศึกษาความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานคณะกร

3 พฤษภาคม 2563

นางสาวพรทิพย์ วารีนิล นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง” โดยมี ผศ.ดร.ธีระวัฒ

1 พฤษภาคม 2563

นางสาวณัฐชยา จิวประเสริฐ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในตามวงจรคุณภาพ PDCA ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

30 เมษายน 2563

นางสาวอุไรวรรณ ศรีอินกิจ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี”

29 เมษายน 2563

นายเอกราช คำถวาย นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”

28 เมษายน 2563

นางสาวศรีประภา เสถียรอรรถ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานการเงิน – บัญชี ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตด้วยพุทธธรรมในยุคประเทศไทย 4.0พระอาจารย์โฆสิต โฆสิโต(ดร.โฆสิต สุวินิจจิต)

ธรรมกับการบริหารการศึกษา...สอนโดยท่านพระโฆสิโต (ดร.โฆสิต สุวินิจจิต)

กลยุทธ์การสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์สถานศึกษาแบบมืออาชีพ

ปฏิทินการดำเนินงาน