ข่าวสารประจำวัน

31 มีนาคม 2567

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 (ฉบับที่ 2) (ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2567) ระดับปริญญาโท --สาขาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาเอก --สาขาหลักสูตรและการสอน สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย 0 3532 2083 https://www.aru.ac.th/grad/ หรือ https://www.facebook.com/graduate2.aru

17 มีนาคม 2567

ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2566 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา2566 วันที่ 30-31 มีนาคม 2566

4 มีนาคม 2567

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 (ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2567) ระดับปริญญาโท --สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ก แบบ ก2 และแผน ข รับจำนวน ๓๐ คน (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว) --สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 และแผน ข รับจำนวน ๓๐ คน (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว) --สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม แผน ก แบบ ก2 และแผน ข รับจำนวน ๓๐ คน (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว) --สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม แผน ก แบบ ก2 และแผน ข รับจำนวน ๓๐ คน (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว) ระดับปริญญาเอก --สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 2.1 รับจำนวน 20 คน --สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม แบบ 2.1 รับจำนวน 20 คน --สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แบบ 2.1 รับจำนวน 20 คน สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย 0 3532 2083 https://www.aru.ac.th/grad/ หรือ https://www.facebook.com/graduate2.aru

10 มกราคม 2567

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การสอบประมวลความรู้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม รุ่นปีการศึกษา 2565 ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 สอบ 20-21 มกราคม 2567

1 ธันวาคม 2566

ปฏิทินการพิจารณาชื่อเรื่อง สอบเค้าโครง และสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจำภาคเรียนที่1/2566

ดูทั้งหมด

24 กุมภาพันธ์ 2564

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธื และเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา(Symposium) ครั้งที่ 13 ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.graduate.ubru.ac.th/spo

24 กุมภาพันธ์ 2564

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 Resilience for Never Normal Era ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc17/

24 กุมภาพันธ์ 2564

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ สนใจดูรายละเอียด

29 พฤษภาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 : ราชภัฏ ราชภักดิ์” ขอเชิญนักวิจัยและผู้ที่สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัย

20 มกราคม 2563

รับพิจารณาบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ใน “วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา” บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

4 พฤษภาคม 2567

ตารางเรียนตารางสอนนักศักษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 1/2567 11 พฤษภาคม 2567 - 15 กันยายน 2567

7 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน นักศึกษาภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่2/2566 เริ่มเรียน 2 มีนาคม 2567 ถึง 16 มิถุนายน 2567

28 พฤศจิกายน 2566

ปฏิทินวิชาการศึกษา ตารางเรียนตารางสอนนักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 2566 ประจำภาคการสึกษาที่ 2/2566

8 พฤศจิกายน 2566

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ในวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2566

17 ตุลาคม 2566

ตารางเรียนตารางสอน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2566 28 ตุลาคม 2566 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2566

ดูทั้งหมด

8 กุมภาพันธ์ 2567

ปฎิทินการพิจารณาชื่อเรื่อง สอบเค้าโครง และสอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกปีการศึกษา

5 มกราคม 2566

นายอติกานต์ แสวงบุญ การค้นคว้าอิสระ เรื่อง “แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย กรณีศึกษา ชุมชนเทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

5 มกราคม 2566

นางสาวกรกมล ธาราพิตรกิจชัย การค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

26 ธันวาคม 2565

นายปรัชญา รุ่งเรือง เรื่อง “การพัฒนาทักษะทางภูมิศาสตร์โดยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้เชิงพื้นที่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1”

23 ธันวาคม 2565

นางสาวนันทภรณ์ นุ่มเจริญ เรื่อง “แนวทาง การพัฒนาการให้บริการความช่วยเหลือทางกฎหมายของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

VTR บัณฑิตจีน

VTR-บัณฑิต(จีน)

วีดิทัศน์เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2560 - 2562

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2560-2562 วันที่ 3 กันยายน 2565

ปฏิทินการดำเนินงาน