ข่าวสารประจำวัน

28 พฤษภาคม 2563

ปฎิทินการนัดพบนักศึกษาเพื่อให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่ 3/2562 อาจารย์ ดร.วีรภัทร ภัทรกุล

28 พฤษภาคม 2563

ปฎิทินการนัดพบนักศึกษาเพื่อให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่ 3/2562 ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน

28 พฤษภาคม 2563

ปฎิทินการนัดพบนักศึกษาเพื่อให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่ 3/2562 อาจารย์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง

1 พฤษภาคม 2563

ปฎิทินการนัดพบนักศึกษาเพื่อให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่ 3/2562 ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง

17 เมษายน 2563

ปฎิทินการนัดพบนักศึกษาเพื่อให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่ 3/2562 ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง

17 เมษายน 2563

ปฎิทินการนัดพบนักศึกษาเพื่อให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่ 3/2562 ดร.เมธารัตน์ จันตะนี

17 เมษายน 2563

ปฎิทินการนัดพบนักศึกษาเพื่อให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภาคเรียนที่ 3/2562 ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี

ดูทั้งหมด

18 มิถุนายน 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบ ๒)

2 มิถุนายน 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2) วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สอบวัดความรู้และสัมภาษณ์ ณ อาคารสิงหาราม(บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนค

23 เมษายน 2563

ตารางการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 บทวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 และวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563

2 มีนาคม 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ดูทั้งหมด

29 พฤษภาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 : ราชภัฏ ราชภักดิ์” ขอเชิญนักวิจัยและผู้ที่สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัย

20 มกราคม 2563

รับพิจารณาบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ใน “วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา” บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

20 สิงหาคม 2563

ปฏิทินวิชาการภาคการศึกษาที่ 1/2563 ปริญญาโท

20 สิงหาคม 2563

ปฏิทินวิชาการภาคการศึกษาที่ 1/2563 ป.บัณฑิตสาขาวิชาชีพครู

14 พฤษภาคม 2563

ปฏิทินวิชาการะดับบัณฑิตศึกษา 2562/3

14 พฤษภาคม 2563

ตารางเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตสึกษา ปีการศึกษา 2562/3

20 มกราคม 2563

ตารางเรียน2/2562

20 มกราคม 2563

ปฏิทินวิชาการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ดูทั้งหมด

3 กันยายน 2563

นางสาวนาฎยา แสงพระอินทร์ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2”

3 กันยายน 2563

นางสาวณภัทร ขำมณี นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมบทบาทของผู้ปกครองในการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดอ่างทอง”

29 สิงหาคม 2563

นางณัฐกฤตา ธาดาวีระกิต นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยานิพนธ์ เรื่อง “กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจน้ำหอมในเขตภาคกลาง”

29 สิงหาคม 2563

นางสาวรุ้งไพลิน บุญหล้า นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี”

28 สิงหาคม 2563

นางสาวชลลดา อ่อนพันธุ์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาแผนการจัดการการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5”

28 สิงหาคม 2563

นางสาวพิมพ์ชญา ธนาพรพงศ์สถิต นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสมองเป็นฐานวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล”

25 สิงหาคม 2563

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิรุฬห์ลักษณ์ ยุวะเวช นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงธุรกิจโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำในเส้นทางลำเลียงแม่น้ำเจ้าพระยาสู่น่านน้ำประเทศกัมพูชา”

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

มอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

115 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ธรรมกับการบริหารการศึกษา...สอนโดยท่านพระโฆสิโต (ดร.โฆสิต สุวินิจจิต)

ปฏิทินการดำเนินงาน