ข่าวสารประจำวัน

27 กรกฎาคม 2565

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

20 กรกฎาคม 2565

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

20 กรกฎาคม 2565

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

5 กรกฎาคม 2565

รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

2 กรกฎาคม 2565

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ดูทั้งหมด

24 กุมภาพันธ์ 2564

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธื และเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา(Symposium) ครั้งที่ 13 ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.graduate.ubru.ac.th/spo

24 กุมภาพันธ์ 2564

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 Resilience for Never Normal Era ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc17/

24 กุมภาพันธ์ 2564

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ สนใจดูรายละเอียด

29 พฤษภาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 : ราชภัฏ ราชภักดิ์” ขอเชิญนักวิจัยและผู้ที่สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัย

20 มกราคม 2563

รับพิจารณาบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ใน “วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา” บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

18 พฤษภาคม 2565

ตารางเรียน นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาอาชญาวิทยา 3/2564

18 พฤษภาคม 2565

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 3/2564

18 พฤษภาคม 2565

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2564 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 3/2564

18 พฤษภาคม 2565

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาอาชญาวิทยาฯ 3/2564

18 พฤษภาคม 2565

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3/2564

ดูทั้งหมด

6 กรกฎาคม 2565

นางสาวพรรณิดา อุทธา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง”

13 มิถุนายน 2565

นางสาวกนกวรรณ อุทยานิน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการนิเทศภายในแบบร่วมพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

11 เมษายน 2565

นางสาวเกศริน ยิ้มช้อย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

11 เมษายน 2565

นางสาวศยามล กองสุทธิผล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด"

11 เมษายน 2565

นางสาวสุดารัตน์ คำอั้น สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1”

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นปีการศึกษา 2559

115 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ปฏิทินการดำเนินงาน