เกี่ยวกับหน่วยงาน

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด

(9900) คณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

image

นายธนากร คำภิมาบุตร

ประธานคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

image

นพ.ธนะวัตร วัฒนวงษ์ภิญโญ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

image

นายชัชชัย ฤทธิ์อุดม

รองประธานคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

image

นางสาวธันยาภัทร์ นีลธรรมโรจน์

รองประธานคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

image

นางสาวน้องนุช จำปาสัก

ประธานคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

image

นางสาวกาญจนาพร ศิลารังสี

รองประธานคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

image

นายพัฒนา พุ่มศรีภักดิ์

ฝ่ายวิชาการคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

image

นางสาวมณฑวรรณ ฤทธิจันทร์

ฝ่ายวิชาการคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

image

ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ ธานีรัตน์

ฝ่ายวิชาการคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

image

นายปรัชญา รุ่งเรือง

ฝ่ายวิชาการคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

image

นายนิพนธ์ โพธิ์แพงพุ่ม

ฝ่ายวิชาการคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

image

นางสาวนงลักษณ์ รัศมี

ฝ่ายการเงินคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

image

นางสาวขวัญกมล แก้วคง

ฝ่ายการเงินคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

image

นางสาวพลอยริญญา ภัทรอิ่มอ้วน

ฝ่ายการเงินคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

image

นางสาวธนาพร ไล้ประเสริฐ

ฝ่ายการเงินคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

image

นางสาวสาวิณี สุขีวรรณ์

ฝ่ายการเงินคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

image

นายติรภาพ เล็งไธสง

ฝ่ายแผนงานคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

image

นายเจษฎา เขียวฉะอ้อน

ฝ่ายแผนงานคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

image

นายทุติย์เศรษฐ์ กันนุช

ฝ่ายแผนงานคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

image

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ผลทิพย์

ฝ่ายแผนงานคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

image

นางสาวอินทิรา นาวีระ

ฝ่ายแผนงานคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

image

นางสาวกรกมล ธาราพิตรกิจชัย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

image

นางสาวลลิตา วิมูลชาติ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

image

นางสาวกัญญภัทร นัยบุตร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

image

นางจิตติมา สุรารักษ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

image

นางสาวสุดารัตน์ สะโดอยู่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

image

นายจารึก ดาดี

ฝ่ายปฏิคมคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

image

นางสาวกัญญาภัค ละออ

ฝ่ายปฏิคมคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

image

นายศักดิ์ชัย เจริญพร

ฝ่ายปฏิคมคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

image

นางสาวนภาพร ทองกลม

ฝ่ายปฏิคมคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

image

นายณัฐดนัย กันศิริ

ฝ่ายปฏิคมคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

image

นางสาวพัสสมน วงษ์ทองดีพสุ

เลขานุการคณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

(9902) คณะกรรมการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2564

() หัวหน้าหมู่เรียนปีการศึกษา2566