เกี่ยวกับหน่วยงาน

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด

image

รศ.ดร.วิชา ทรวงแสวง

รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ดร.ภควดี สุขอนันต์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 2552

อาจารย์ ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

รศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 2557

ดร.นริสานันท์ แมนผดุง

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 2557-2562

รศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 2562 - 2564

รศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 2564 - ปัจจุบัน