ดาวน์โหลด

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด

ไฟล์ล่าสุด

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา . เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบประมวลความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การรับโอนนักศึกษา การโอนหน่วยกิต การเทียบโอนหน่วยกิต และการเทียบโอนความรู้ประสบการณ์
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ พ.ศ. 2562
 5. ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับหน่วยงานต่างประเทศ พ.ศ. 2561
 6. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการลาของอาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ. 2554
 7. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้กับกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่คุมสอบบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา พ.ศ. 2558
 8. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
 9. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2563
 10. คำสั่งมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา(เพิ่มเติม)
 11. คำสั่งมหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
 12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2563
 13. ประกาศเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
 14. คุรุสภาประกาศรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชีพครู