เกี่ยวกับหน่วยงาน

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด

image

รศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 7502
Email : apichat_asm@hotmail.com


คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 8329
Email :

ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 0 3532 2083
Email : teerawat_1974@hotmail.com

นางทิวาพร ส่งแสง

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 7522
Email : thiwaporn461@yahoo.com

ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เบอร์โทรภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 7531
Email : drpornthep@yahoo.co.th

อาจารย์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

เบอร์โทรภายใน : 0 3532 2083
Email : ananxisu163@gmail.com

อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ ศรีวิไลย

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เบอร์โทรภายใน :
Email :

ผศ.ดร.ชมพูนุท สุขหวาน

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

เบอร์โทรภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 7500
Email : chompunutsukwan@gmail.com

ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เบอร์โทรภายใน : บอร์โทร. 035-276555 ต่อ 1005
Email : duean_2520@hotmail.com

ผศ.ดร.ปัณณธร หอมบุญมา

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

เบอร์โทรภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 7532
Email : pannathorn1970@gmail.com

ผศ.ดร.สุธี โกสิทธิ์

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 4500
Email :

ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

เบอร์โทรภายใน :
Email :

อาจารย์ ดร.มรุต กลัดเจริญ

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 8442
Email :

รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 4501
Email :