image

ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

ผู้อำนายการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะผู้บริหาร

ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง

รองผู้อำนายการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

นางทิวาพร ส่งแสง

นักวิชาการศึกษารักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน

ประธานบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัรฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง

ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี

ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผศ.ดร.ชมพูนุช สุขหวาน

ประธานบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

ประธานบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์

ประธานฯ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม