image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

ผู้อำนายการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะผู้บริหาร

ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง

รองผู้อำนายการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

นางทิวาพร ส่งแสง

นักวิชาการศึกษารักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ รู้แผน

ประธานบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัรฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง

ปฏิบัติหน้าที่ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี

ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช สุขหวาน

ประธานบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

ประธานบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์

ปฏิบัติหน้าที่ประธานฯ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม