image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

ผู้อำนายการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะผู้บริหาร

ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง

รองผู้อำนายการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

นางทิวาพร ส่งแสง

นักวิชาการศึกษารักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ รู้แผน

ประธานบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัรฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง

ปฏิบัติหน้าที่ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี

ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช สุขหวาน

ประธานบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

ประธานบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์