image

ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยคณะผู้บริหาร

ดร.ปัณณธร หอมบุญมา

ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

นางทิวาพร ส่งแสง

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน

ประธานบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี

ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผศ.ดร.ชมพูนุท สุขหวาน

ประธานบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

ประธานบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์

ประธานฯ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม