เกี่ยวกับหน่วยงาน

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด

image

รศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 7502
Email : apichat_asm@hotmail.com


คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 8329
Email :

ผศ.ดร.ปัณณธร หอมบุญมา

ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 7500
Email : pannathorn1970@gmail.com

นางทิวาพร ส่งแสง

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทรภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 7522
Email : thiwaporn461@yahoo.com

ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน

ประธานบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

เบอร์โทรภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 7531
Email : drpornthep@yahoo.co.th

อาจารย์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดํารง

ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

เบอร์โทรภายใน : 0 3532 2083
Email : ananxisu163@gmail.com

ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี

ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ8417
Email : Surachatri@hotmail.com

ผศ.ดร.ชมพูนุท สุขหวาน

ประธานบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

เบอร์โทรภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 7500
Email : chompunutsukwan@gmail.com

รศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

ประธานบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เบอร์โทรภายใน : 0 3527 6555 ต่อ 7502
Email : apichat_asm@hotmail.com

รศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์

ประธานฯ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

เบอร์โทรภายใน : 035-276555 ต่อ 1006
Email : dhatreecu24@hotmail.com

ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

เบอร์โทรภายใน :
Email :

ผศ.ดร.สุธี โกสิทธิ์

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

เบอร์โทรภายใน :
Email :