อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่จัดตั้งขึ้นจากโครงการบัณฑิตศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (สถาบันราชภัฏในขณะนั้น) ได้กำหนดแผนงานและดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 เป็นหน่วยเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

 จัดทำระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

 จัดทำแผนงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

 วางแผนและกำหนดนโนบายในการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย

 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั่วไปที่มิใช่หน้าที่ของหน่วยงานใด

 กำกับดูและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

 กลั่นกรองการขออนุมัติสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 กลั่นกรองข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

 ออกประกาศของสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

 ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา รวมทั้งหน้าที่อื่นๆตามที่อธิการหรือสภามหาวิทยาลัยกำหนด

 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั่วไปที่มิใช่หน้าที่ของหน่วยงานใด

 ประสานงานกับคณะต่างๆ เพื่อจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตร และจัดทำหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา

...