กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ฉบับราชกิจจานุเบกษา)
 2. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562
 3. พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562
 4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 5. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
 6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
 8. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 9. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 10. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
 11. พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 1. ว่าด้วย การบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
 2. ว่าด้วย การจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2563
 3. ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2563
 4. ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับหน่วยงานต่างประเทศ พ.ศ. 2561
 5. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการลาของอาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ. 2554
 6. ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้กับกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่คุมสอบบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา พ.ศ. 2558
 7. ว่าด้วย การบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
 8. ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2563
 9. ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564
 10. ว่าด้วย การจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 1. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับโอนนักศึกษา การโอนหน่วยกิต การเทียบโอนหน่วยกิต และการเทียบโอนความรู้ประสบการณ์
 2. เรื่อง เกณฑ์และแนวทางการดำเนินการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
 3. เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบประมวลความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา
 4. เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ พ.ศ. 2562
 5. เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : (COVID-19)) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 6. เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์บทความหรือวารสารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
 7. เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รายงานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย