กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ฉบับราชกิจจานุเบกษา)
 2. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562
 3. พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562
 4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 5. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
 6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
 8. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 9. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 10. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
 11. พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
 12. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ประกาศคณะกรรมการมาตราฐานการอุดมศึกษา

 1. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
 2. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
 3. เรื่อง แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
 4. เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบหลักสูตรการศึกษาในประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
 5. เรื่อง แนวทางการพิจารณาเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
 6. เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2565
 7. เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี สองปริญญา หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. 2565
 8. เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
 9. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 1. ว่าด้วย การบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
 2. ว่าด้วย การจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2563
 3. ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2563
 4. ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับหน่วยงานต่างประเทศ พ.ศ. 2561
 5. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการลาของอาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ. 2554
 6. ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้กับกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่คุมสอบบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา พ.ศ. 2558
 7. ว่าด้วย การบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
 8. ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2563
 9. ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564
 10. ว่าด้วย การจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564
 11. ว่าด้วย การไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564/a>

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 1. เรื่อง เกณฑ์และแนวทางการดำเนินการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (2562)
 2. เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ พ.ศ. 2562
 3. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับโอนนักศึกษา การโอนหน่วยกิต การเทียบโอนหน่วยกิต และการเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ (2563)
 4. เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบประมวลความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา (2563)
 5. เรื่อง กำหนดเงื่อนไขเกณฑ์มาตราฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา (2563)
 6. เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : (COVID-19)) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (2564)
 7. เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์บทความหรือวารสารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา(2564)
 8. เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระระดับบัณฑิตศึกษา (2564)

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 1. 764/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 2. ที่1303/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
 3. ที่1304/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
 4. ที่1305/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหาร หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
 5. ที่1306/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคมวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
 6. ที่1307/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 1. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขัน และการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) ฉบับลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564
 2. เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 28 กันยายน 2564
 3. เรื่อง การทดลองปฏิบัติงาน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 28 กันยายน 2564
 4. เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
 5. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเสียชีวิต พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 9 มกราคม 2560

หนังสือจากกรมบัญชีการกลาง