กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ฉบับราชกิจจานุเบกษา)
 2. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562
 3. พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562
 4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 5. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
 6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
 8. พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 9. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 10. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
 11. พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 1. ว่าด้วย การบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
 2. ว่าด้วย การจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2563
 3. ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2563
 4. ว่าด้วย การรับและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับหน่วยงานต่างประเทศ พ.ศ. 2561
 5. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการลาของอาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ. 2554
 6. ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้กับกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่คุมสอบบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา พ.ศ. 2558
 7. ว่าด้วย การบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
 8. ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2563
 9. ว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564
 10. ว่าด้วย การจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564