รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท)

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก2 30 คน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แผน ก แบบ ก2 และแผน ข รับจำนวน 30 คน) เรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก2 รับจำนวน 60 คน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 และแผน ข รับจำนวน 30 คน (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว)

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม แผน ก แบบ ก2 และแผน ข รับจำนวน 30 คน (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม แผน ก แบบ ก2 และแผน ข 30 คน (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว)