รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2565

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก2 รับจำนวน 60 คน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก2 30 คน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 และแผน ข ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565