รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 2)

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก2 25 คน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แผน ก แบบ ก2 และแผน ข รับจำนวน 20 คน) เรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก2 รับจำนวน 9 คน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แผน ก แบบ ก2 และแผน ข รับจำนวน 9 คน (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว)

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม แผน ก แบบ ก2 และแผน ข รับจำนวน 15 คน (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม แผน ก แบบ ก2 และแผน ข 21 คน (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว)