• +66 (035)245 165
  • arit@aru.ac.th

การสืบค้นหนังสือห้องสมุด
การใช้งานโปรแกรม Windows Defender
แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูล ThaiLis

>>คลิปทั้งหมด<<


ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบางซ้ายวิทยา อำเภอบางซ้าย

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบางซ้ายวิทยา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีอาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการส่งมอบ ณ ห้องประชุม 31120 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวดผลลัพธ์

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวเพลินตา โมสกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx หมวดผลลัพธ์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4)


เวลาทำการFacebook

ปฏิทินกิจกรรมสำนัก


ปฏิทินการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องประชุมอาคาร100ปี


บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานวิทยบริการ (อาคารห้องสมุด) และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์)

งานวิทยบริการ

บริการยืม-คืนหนังสือ บริการสืบค้นฐานข้อมูล บริการอินเทอร์เน็ต บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์...

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานระบบเครือข่าย งานบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และห้องประชุม...


กิจกรรมของเรา

ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล

placeholder
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder

placeholder
placeholder
placeholder
placeholder

placeholder