• +66 (035)245 165
  • arit@aru.ac.th

การสืบค้นหนังสือห้องสมุด
การใช้งานโปรแกรม Windows Defender
แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูล ThaiLis

>>คลิปทั้งหมด<<


อบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำน้ำซอส และการทำดอกไม้โสน"

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพและต่อยอดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ “การทำบัญชีครัวเรือนสู่ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน การทำน้ำซอล และการทำดอกไม้โสน”โดยมีนางสาววลีรัตน์ บำเพ็ญบุญ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากร ณ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำกระเป๋า การทำตะกร้าพลาสติก การทำน้ำพริกไข่เค็ม และการทำน้ำจิ้มซึฟู้ด"

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพและต่อยอดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ “การทำบัญชีครัวเรือนสู่ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน การทำกระเป๋า การทำตะกร้าพลาสติก การทำน้ำพริกไข่เค็ม และการทำน้ำจิ้มซึฟู้ด”โดยมีนางสาววลีรัตน์ บำเพ็ญบุญ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เวลาทำการFacebook

ปฏิทินกิจกรรมสำนัก


ปฏิทินการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องประชุมอาคาร100ปี


บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานวิทยบริการ (อาคารห้องสมุด) และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์)

งานวิทยบริการ

บริการยืม-คืนหนังสือ บริการสืบค้นฐานข้อมูล บริการอินเทอร์เน็ต บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์...

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานระบบเครือข่าย งานบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และห้องประชุม...


กิจกรรมของเรา

ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล

placeholder
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder

placeholder
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder

placeholder