• +66 (035)245 165
  • arit@aru.ac.th
การใช้งานโปรแกรม Windows Defender ระบบปฏิบัติการ Windows 10
แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูล ThaiLis
แนะนำระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

>>คลิปทั้งหมด<<เวลาทำการ

Facebook

ปฏิทินกิจกรรมสำนัก


บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานวิทยบริการ (อาคารห้องสมุด) และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์)

งานวิทยบริการ

บริการยืม-คืนหนังสือ บริการสืบค้นฐานข้อมูล บริการอินเทอร์เน็ต บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์...

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานระบบเครือข่าย งานบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และห้องประชุม...


กิจกรรมของเรา

ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล

placeholder
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder

placeholder
placeholder
placeholder
placeholder
placeholder

placeholder
placeholder
placeholder
placeholder