กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2563
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2562
 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
 5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 6. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 7. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2561
 8. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การยกเลิกการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
 9. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภายนอกมหาวิทยาลัยในการประเมินความรู้ความสามารถของบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร พ.ศ. 2559
 10. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ้างครูโรงเรียนสาธิต ด้วยเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557
 11. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ้างเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557
 12. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2557
 13. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2557
 14. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 15. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556
 16. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2555
 17. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการลาของอาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ. 2554
 18. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย อัตราเงินเดือนครูโรงเรียนสาธิต พ.ศ. 2554
 19. ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำผลงานวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา และอำนาจหน้าที่หัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2564
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2564
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2564
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. 2563
 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การสอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
 8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
 10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
 11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561
 12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
 13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 14. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
 15. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560
 16. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560
 17. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
 18. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การสอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 19. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การลงโทษ อำนาจการลงโทษ และการแก้ไขคำสั่งลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2560
 20. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558
 21. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 22. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557
 23. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 24. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2557
 25. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555
 26. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2554
 27. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย พ.ศ.2554
 28. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2554
 29. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
 30. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 1. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในและการแบ่งหน่วยงานภายใน ฉบับลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 3) ฉบับลงวันที่ 18 กันยายน 2562
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) ฉบับลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
 5. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ฉบับลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
 6. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
 7. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
 8. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะและประสบการณ์สำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ฉบับลงวันที่ 19 กันยายน 2557
 9. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เงินปรับเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
 10. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง อัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 20/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
 2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 19/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก
 3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 17/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 4. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 16/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
 5. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 17/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
 6. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 18/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
 7. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 16/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบัน
 8. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 7/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณบดี
 9. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 16/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 10. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 906/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 11. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 12/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
 12. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 11/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 13. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 8/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
 14. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 15. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 16/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก
 16. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 15/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณบดี

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 1. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 28 กันยายน 2564
 2. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การทดลองปฏิบัติงาน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 28 กันยายน 2564
 3. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 28 กันยายน 2564
 4. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขัน และการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) ฉบับลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564
 5. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563
 6. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับลงวันที่ 11 กันยายน 2562
 7. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขัน และการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 11 กันยายน 2562
 8. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 9. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเสียชีวิต พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 9 มกราคม 2560
 10. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
 11. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา เงื่อนไข และวิธีการให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
 12. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา เงื่อนไข และวิธีการให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2557 ฉบับลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557
 13. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการปฏิบัติสำหรับพนักงานราชการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
 14. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557 ฉบับลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557
 15. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง อัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ฉบับลงวันที่ 16 ตุลาคม 2556
 16. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง อัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อคณาจารย์ที่มีผลงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องมาตรฐานภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่นของคณาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับลงวันที่ 22 กันยายน 2564
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาขอทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร ฉบับลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานวิจัยและวิชาการอื่นของคณาจารย์ ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2563
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) ฉบับลงวันที่ 25 กันยายน 2563
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2563
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับลงวันที่ 26 กันยายน 2562
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานวิจัยและวิชาการอื่นของผู้บริหาร ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2562
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการจัดทำผลงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลนดตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 11. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันที่ 9 เมษายน 2562
 12. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ ฉบับลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561
 13. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ ฉบับลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559
 14. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 1. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 795/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาไปปฏิบัติหน้าที่
 2. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 791/2564 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนิติการ
 3. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 780/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 4. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 779/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 720/2564 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 6. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 719/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 7. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 657/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 8. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 656/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 9. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 655/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะครุศาสตร์
 10. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 522/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่นของคณาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
 11. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 440/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ
 12. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 439/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
 13. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 191/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
 14. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
 15. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 911/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 16. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 896/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 17. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 841/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
 18. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 840/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
 19. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 644/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต
 20. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1084/2562 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการและฝึกอบรม
 21. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 973/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
 22. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 906/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 23. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 894/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการและผู้รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม
 24. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 892/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชภารภายในสังกัดงานวิศวกรรมและ
  ภูมิสถาปัตย์
 25. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 542/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
 26. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 537/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะครุศาสตร์
 27. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 526/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
 28. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 519/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม
 29. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 81/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หนังสือเวียนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 1. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0209.4/ว3 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
 2. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0227.3/ว1009 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
 3. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5).2/ว1275 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

 1. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0209.2/ว713 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่องการใช้จ่ายเงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ
 2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.3/ว443 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 3. หนังสือคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. ที่ นร (กมจ)1019/ว8 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง การแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามในประมวลผลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 4. หนังสือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ อย 0031/ว88 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง งานประสานขอพระราชทานเพลิง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงอาคารปฏิบัติงาน และหมายเลขโทรศัพท์
 5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0411.5/ว19 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า
 6. กฏ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556