กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2563
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2562
 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
 5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 6. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 7. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2561
 8. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การยกเลิกการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
 9. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภายนอกมหาวิทยาลัยในการประเมินความรู้ความสามารถของบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร พ.ศ. 2559
 10. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ้างครูโรงเรียนสาธิต ด้วยเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557
 11. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ้างเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557
 12. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2557
 13. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2557
 14. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 15. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556
 16. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2555
 17. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการลาของอาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ. 2554
 18. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย อัตราเงินเดือนครูโรงเรียนสาธิต พ.ศ. 2554
 19. ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำผลงานวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2564
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. 2563
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การสอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
 6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
 8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
 9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561
 10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
 11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
 13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560
 14. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560
 15. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
 16. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การสอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 17. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การลงโทษ อำนาจการลงโทษ และการแก้ไขคำสั่งลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2560
 18. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558
 19. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 20. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557
 21. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 22. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2557
 23. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555
 24. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2554
 25. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย พ.ศ.2554
 26. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2554
 27. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
 28. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 3) ฉบับลงวันที่ 18 กันยายน 2562
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) ฉบับลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
 4. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ฉบับลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
 5. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
 6. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
 7. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะและประสบการณ์สำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ฉบับลงวันที่ 19 กันยายน 2557
 8. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เงินปรับเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
 9. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง อัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 17/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
 2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 16/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบัน
 3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 7/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณบดี
 4. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 16/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 5. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 12/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
 6. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 11/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 7. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 8/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
 8. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 9. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 16/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก
 10. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 15/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณบดี

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 1. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563
 2. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับลงวันที่ 11 กันยายน 2562
 3. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขัน และการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 11 กันยายน 2562
 4. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 5. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเสียชีวิต พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 9 มกราคม 2560
 6. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
 7. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา เงื่อนไข และวิธีการให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
 8. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา เงื่อนไข และวิธีการให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2557 ฉบับลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557
 9. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการปฏิบัติสำหรับพนักงานราชการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
 10. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557 ฉบับลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) ฉบับลงวันที่ 25 กันยายน 2563
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2563
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับลงวันที่ 26 กันยายน 2562
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการจัดทำผลงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันที่ 9 เมษายน 2562
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ ฉบับลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานวิจัยและวิชาการอื่นของคณาจารย์ ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2563

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 1. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 191/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
 2. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
 3. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 911/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 4. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 896/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 5. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 841/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
 6. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 840/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
 7. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 644/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต
 8. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1084/2562 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการและฝึกอบรม
 9. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 973/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
 10. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 906/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 11. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 894/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการและผู้รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม
 12. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 892/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชภารภายในสังกัดงานวิศวกรรมและ
  ภูมิสถาปัตย์
 13. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 537/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะครุศาสตร์
 14. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 526/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
 15. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 519/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม

หนังสือเวียนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม