Chat Icon
งานประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

ประจำปี พ.ศ. 2565

 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 11/2565
 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 10/2565
 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9/2565 (วาระพิเศษ)
 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2565
 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 7/2565
 6. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2565
 7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2565
 8. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2565
 9. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2565
 10. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2565
 11. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 1/2565
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.)

ประจำปี พ.ศ. 2565


 1. แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 11/2565
 2. แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 10/2565
 3. แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2565
 4. แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 7/2565
 5. แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2565
 6. แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2565
 7. แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2565
 8. แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2565
 9. แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2565
 10. แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 1/2565