งานลาศึกษาต่อและทุน

แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อและทุน

สัญญาต่าง ๆ

  1. สัญญารับทุนเพื่อการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก
  2. สัญญาค้ำประกันการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก
  3. แบบบันทึกต่ออายุสัญญาอนุญาตให้ขยายการรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ในประเทศหรือ ณ ต่างประเทศ
  4. แบบบันทึกต่ออายุสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
  5. แบบสัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงานภายในประเทศ
  6. แบบสัญญาการรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ในประเทศและหรือ ณ ต่างประเทศ (WORD)
  7. แบบสัญญาการรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ในประเทศและหรือ ณ ต่างประเทศ (PDF)
  8. แบบสัญญาค้ำประกันสัญญาการรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ในประเทศและหรือ ณ ต่างประเทศ (WORD)
  9. แบบสัญญาค้ำประกันสัญญาการรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ในประเทศและหรือ ณ ต่างประเทศ (PDF)

รายงานข้อมูลบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษาต่อ