งานลาศึกษาต่อและทุน

แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อและทุน...
...
...
...
...
...

สัญญาต่าง ๆ

 1. สัญญารับทุนเพื่อการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก
 2. สัญญาค้ำประกันการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก
 3. แบบบันทึกต่ออายุสัญญาอนุญาตให้ขยายการรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ในประเทศหรือ ณ ต่างประเทศ
 4. แบบบันทึกต่ออายุสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
 5. แบบสัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงานภายในประเทศ
 6. แบบสัญญาการรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ในประเทศและหรือ ณ ต่างประเทศ (WORD)
 7. แบบสัญญาการรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ในประเทศและหรือ ณ ต่างประเทศ (PDF)
 8. แบบสัญญาค้ำประกันสัญญาการรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ในประเทศและหรือ ณ ต่างประเทศ (WORD)
 9. แบบสัญญาค้ำประกันสัญญาการรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ในประเทศและหรือ ณ ต่างประเทศ (PDF)

รายงานข้อมูลบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษาต่อ

 1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2559
 3. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 4. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน พ.ศ. 2556
 5. แนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา