Chat Icon
งานลาศึกษาต่อและทุน

แบบฟอร์มการลาศึกษาต่อและทุน

 1. แบบขออนุญาตเบิกเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 2. แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
 3. แบบขออนุญาตเบิกเงินทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 4. แบบขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
 5. แบบขออนุญาตเบิกเงินทุนเพื่อการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก
 6. แบบรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์สำหรับผู้ลาศึกษาต่อที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (PDF)
   แบบรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์สำหรับผู้ลาศึกษาต่อที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (WORD)
 7. ใบสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนหนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

สัญญาต่าง ๆ

 1. สัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร
 2. สัญญาค้ำประกัน
 3. สัญญารับทุนเพื่อการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก
 4. สัญญาค้ำประกันการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก
 5. สัญญาการรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ในประเทศและหรือ ณ ต่างประเทศ
 6. สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
 7. สัญญาค้ำประกันการรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ในประเทศและหรือ ณ ต่างประเทศ (กรณีขยายสัญญา)
 8. สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ

รายงานข้อมูลบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษาต่อ

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
 2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559
 3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2559
 4. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 5. (ยกเลิก)
 6. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย หรือดูงาน พ.ศ. 2556
 7. (ยกเลิก)
 8. แนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา