Chat Icon

งานกำหนดทะเบียนตำแหน่ง

ประกาศและข้อกำหนดตำแหน่ง

  1. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0209.4/ว 8054 ลงวันที่ 24 เมษายน 2567 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
  2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5).2/ว3 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
  3. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5)/ว1 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2560 เรื่อง การเทียบระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
  4. ก.พ.อ. กำหนดทะเบียนตำแหน่งประเภทผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ทบ.2)
  5. ทะเบียนตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  6. ทะเบียนตำแหน่งผู้บริหารสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  7. ทะเบียนตำแหน่งผู้บริหาร (หัวหน้าภาควิชา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  8. ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ไม่มีวาระการดำรงตำแหน่ง)