ปฏิทินการดำเนินงาน

ข่าวสารประจำวัน

2 กันยายน 2564 เวลา 16:00:35

แบบ ปม.ว.1 (รอบที่ 2) แบบมอบหมายภาระงานของอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประเภทวิชาการ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Download)

18 สิงหาคม 2564 เวลา 15:00:00

แบบประเมินการปฏิบัติงาน สายวิชาการ

ดูทั้งหมด

8 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:50:26

ประกาศรายชื่อบทความวิจัย ผลงานนวัตกรรม และโครงงานจิตอาสา ที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอผลงานระดับปริญญาตรีในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ในงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565

11 มกราคม 2564 เวลา 13:32:00

"Boundless Culture" The 1ST International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2020

26 ตุลาคม 2563 เวลา 13:54:43

แบบฟอร์ม สมัครเพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ The 1st International Symposium on Creative Fine Arts (ISCA) วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

12 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:29:04

ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

31 มกราคม 2565 เวลา 16:26:02

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องการรับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

17 มกราคม 2565 เวลา 11:22:31

แบบคำขอ Pass Code ระบบกิจกรรมนักศึกษา

17 มกราคม 2565 เวลา 11:20:07

แบบฟอร์มบันทึกข้อความสำหรับนักศึกษา

1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:09:25

แบบคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:08:54

แบบรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

10 สิงหาคม 2564 เวลา 12:00:51

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1)

ดูทั้งหมด

5 สิงหาคม 2565 เวลา 09:41:23

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/2565

2 สิงหาคม 2565 เวลา 11:11:58

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 3/2565

12 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:28:15

ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

29 มิถุนายน 2565 เวลา 10:59:07

รายงานจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน (ปกติ ป.ตรี ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2565)

9 มิถุนายน 2565 เวลา 16:51:25

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกาาระดับปริญญาตรี

7 มีนาคม 2565 เวลา 16:23:10

แบบฟอร์ม ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุเพื่อตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

10 มกราคม 2565 เวลา 15:46:47

The selection results of creative works to be presented in The 2nd International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2022

ดูทั้งหมด

31 สิงหาคม 2565 เวลา 13:50:48

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

31 สิงหาคม 2565 เวลา 13:41:15

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

29 มีนาคม 2565 เวลา 10:36:43

แผนพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA-Improvement Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

24 มีนาคม 2565 เวลา 11:33:14

รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

23 มีนาคม 2565 เวลา 09:30:29

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:26:53

ประกาศเรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:44:40

ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำ

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

#Grow together โตไปด้วยกันนะเจ้ายอดมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 ARU Direct Admission ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. - 15 เม.ย.65 ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 035-241196

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

#เส้นทางสู่ฝัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 ARU Direct Admission ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. - 15 เม.ย.65 ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 035-241196

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562