THE FACULTY HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

ปฏิทินการดำเนินงาน

ข่าวสารประจำวัน

6 กันยายน 2566 เวลา 11:14:56

คำสั่งคณะที่ 177/2566 (การจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2566

6 กันยายน 2566 เวลา 11:14:07

คำสั่งคณะที่ 178/2566 (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Edutainment Day Camp วันที่ 27 กันยายน 2566

21 สิงหาคม 2566 เวลา 11:43:04

คำสั่งคณะที่ 172/2566 (ภาษาญี่ปุ่น) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่น (เรื่องเทศกาล) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 9 กันยายน 2566

4 สิงหาคม 2566 เวลา 13:14:19

คำสั่งคณะที่ 169/2566 (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัมมนาถ่ายทอดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากพี่สู่น้อง วันที่ 8 สิงหาคม 2566

4 สิงหาคม 2566 เวลา 13:13:19

คำสั่งคณะที่ 167/2566 (นิติศาสตร์) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมรำลึกคุณูปการพระบิดากฎหมายไทย วันที่ 4 สิงหาคม 2566

4 สิงหาคม 2566 เวลา 13:12:29

คำสั่งคณะที่ 161/2566 (ภาษาญี่ปุ่น) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น การอบรมวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 วันที่ 12 และ 19 กรกฎาคม 2566

4 สิงหาคม 2566 เวลา 13:11:52

คำสั่งคณะที่ 166/2566 (นิติศาสตร์) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมไหว้ครูกฎหมายและนิติสัมพันธ์อาจารย์ - ศิษย์ วันที่ 4 สิงหาคม 2566

ดูทั้งหมด

13 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:21:39

ประกาศมหาวิทยาลัย 351 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทการยกเว้นการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

8 มิถุนายน 2566 เวลา 12:33:26

ประกาศมหาวิทยาลัย 286 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระดับ A1 สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2566 (ผ่านระบบออนไลน์)

30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:35:37

ประกาศมหาวิทยาลัย 268 เรื่อง การรับสมัครและการเลือกตั้งประธานสโมสรบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:33:31

ประกาศมหาวิทยาลัย 261 เรื่อง การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 ARU: Direct Admission 3 ผ่านระบบออนไลน์

30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13:32:38

ประกาศมหาวิทยาลัย 260 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 4 ARU: Direct Admission 3

25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:08:55

ประกาศมหาวิทยาลัย 258 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 ARU: Direct Admission 3

25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:07:58

ประกาศมหาวิทยาลัย 257 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 ARU: Direct Admission 3

ดูทั้งหมด

14 มิถุนายน 2566 เวลา 14:33:43

ประกาศมหาวิทยาลัย (165) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566)

14 มิถุนายน 2566 เวลา 14:32:58

ประกาศมหาวิทยาลัย (124) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566) (ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566)

14 มิถุนายน 2566 เวลา 14:32:21

ประกาศมหาวิทยาลัย (493) เรื่อง มาตรฐานภาระงานวิจัยและวิชาการอื่นของอาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

14 มิถุนายน 2566 เวลา 14:31:46

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดภาระงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของอาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2562)

ดูทั้งหมด

26 มิถุนายน 2566 เวลา 16:37:14

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาจีน งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7 (เพิ่มเติม)

26 มิถุนายน 2566 เวลา 16:35:23

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันประกวดวาดภาพหัวข้อ “Soft Power : พลังแห่งการสร้างสรรค์” งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7

24 มิถุนายน 2566 เวลา 14:10:02

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ผลการแข่งขันประกวดคลิป Tiktok งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7

24 มิถุนายน 2566 เวลา 14:08:57

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7

24 มิถุนายน 2566 เวลา 14:06:26

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาจีน งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7

23 มิถุนายน 2566 เวลา 14:51:29

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย ระดับอุดมศึกษา งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7

23 มิถุนายน 2566 เวลา 13:58:35

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านสังคมศาสตร์ งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7

ดูทั้งหมด

12 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:29:04

ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

31 มกราคม 2565 เวลา 16:26:02

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องการรับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

17 มกราคม 2565 เวลา 11:22:31

แบบคำขอ Pass Code ระบบกิจกรรมนักศึกษา

17 มกราคม 2565 เวลา 11:20:07

แบบฟอร์มบันทึกข้อความสำหรับนักศึกษา

1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:09:25

แบบคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:08:54

แบบรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

10 สิงหาคม 2564 เวลา 12:00:51

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1)

ดูทั้งหมด

14 ธันวาคม 2565 เวลา 11:10:33

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

31 สิงหาคม 2565 เวลา 13:50:48

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

31 สิงหาคม 2565 เวลา 13:41:15

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

29 มีนาคม 2565 เวลา 10:36:43

แผนพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA-Improvement Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

24 มีนาคม 2565 เวลา 11:33:14

รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

23 มีนาคม 2565 เวลา 09:30:29

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:26:53

ประกาศเรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ดูทั้งหมด

22 สิงหาคม 2566 เวลา 13:27:44

แบบฟอร์มการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบ 2/2566 (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566)

22 สิงหาคม 2566 เวลา 11:23:36

ตารางสอนสำหรับการประเมินรอบ 2/2566 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2566)

9 มกราคม 2566 เวลา 09:01:48

แบบฟอร์มทั่วไปจากงานบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

#เส้นทางสู่ฝัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 ARU Direct Admission ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. - 15 เม.ย.65 ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 035-241196

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

#Grow together โตไปด้วยกันนะเจ้ายอดมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 ARU Direct Admission ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. - 15 เม.ย.65 ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 035-241196

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562