THE FACULTY HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

ปฏิทินการดำเนินงาน

ข่าวสารประจำวัน

11 มีนาคม 2567 เวลา 15:41:58

คำสั่งคณะที่ 73/2567 (ภาษาไทย) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาไทย วันที่ 13 มีนาคม 2567

11 มีนาคม 2567 เวลา 15:41:05

คำสั่งคณะที่ 72/2567 (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วันที่ 21 มีนาคม 2567

11 มีนาคม 2567 เวลา 15:11:51

คำสั่งคณะที่ 71/2567 (การสอนภาษาจีน) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

11 มีนาคม 2567 เวลา 15:10:44

คำสั่งคณะที่ 70/2567 (การสอนภาษาจีน) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมเทศ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน วันที่ 11 มีนาคม 2567

11 มีนาคม 2567 เวลา 15:09:43

คำสั่งคณะที่ 69/2567 (ภาษาญี่ปุ่น) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566

11 มีนาคม 2567 เวลา 14:53:01

คำสั่งคณะที่ 68/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุและการบริการวิชาการตามศาสตร์ กิจกรรม คมส.ปันสุข ปลุกพลังวัยเก๋า (ครั้งที่ 4) วันที่ 6 มีนาคม 2567

11 มีนาคม 2567 เวลา 14:51:22

คำสั่งคณะที่ 67/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานวิชาการของคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

28 มิถุนายน 2567 เวลา 16:19:27

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อขอรับทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ2)

28 มิถุนายน 2567 เวลา 16:14:06

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)

10 มิถุนายน 2567 เวลา 10:42:53

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 11/2567 (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

10 มิถุนายน 2567 เวลา 10:32:04

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University is recruiting for a Native Japanese Speaking instructor

10 มิถุนายน 2567 เวลา 10:21:43

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2567

24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:50:58

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ที่เป็นตัวแทนคณะ

29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11:03:49

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง โครงการวิจัยที่ยกเว้นไม่ต้องขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ดูทั้งหมด

14 ธันวาคม 2566 เวลา 14:10:48

ประกาศมหาวิทยาลัย [578] เรื่อง การพิจารณาภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่นของคณาจารย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

14 มิถุนายน 2566 เวลา 14:33:43

ประกาศมหาวิทยาลัย (165) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566)

14 มิถุนายน 2566 เวลา 14:32:58

ประกาศมหาวิทยาลัย (124) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566) (ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566)

14 มิถุนายน 2566 เวลา 14:32:21

ประกาศมหาวิทยาลัย (493) เรื่อง มาตรฐานภาระงานวิจัยและวิชาการอื่นของอาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

14 มิถุนายน 2566 เวลา 14:31:46

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดภาระงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของอาจารย์ (ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2562)

ดูทั้งหมด

25 มิถุนายน 2567 เวลา 14:07:02

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567

25 มิถุนายน 2567 เวลา 13:55:06

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา" งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567

25 มิถุนายน 2567 เวลา 13:47:34

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขัน HUSO English Singing Contest งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567

25 มิถุนายน 2567 เวลา 13:41:31

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนและการแสดงความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมจีน งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567

26 มิถุนายน 2566 เวลา 16:37:14

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาจีน งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7 (เพิ่มเติม)

26 มิถุนายน 2566 เวลา 16:35:23

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันประกวดวาดภาพหัวข้อ “Soft Power : พลังแห่งการสร้างสรรค์” งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7

24 มิถุนายน 2566 เวลา 14:10:02

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ผลการแข่งขันประกวดคลิป Tiktok งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7

ดูทั้งหมด

14 ธันวาคม 2566 เวลา 16:36:24

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ระดับ B1จากกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ระดับ B1 ครั้งที่ 1 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2560-2563) ผ่านระบบออนไลน์

12 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:29:04

ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

31 มกราคม 2565 เวลา 16:26:02

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องการรับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

17 มกราคม 2565 เวลา 11:22:31

แบบคำขอ Pass Code ระบบกิจกรรมนักศึกษา

17 มกราคม 2565 เวลา 11:20:07

แบบฟอร์มบันทึกข้อความสำหรับนักศึกษา

1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:09:25

แบบคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:08:54

แบบรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ดูทั้งหมด

15 มกราคม 2567 เวลา 09:25:35

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งประเภทครูโรงเรียนสาธิต ครั้งที่ 1/2567 (สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)

14 ธันวาคม 2565 เวลา 11:10:33

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

31 สิงหาคม 2565 เวลา 13:50:48

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

31 สิงหาคม 2565 เวลา 13:41:15

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

29 มีนาคม 2565 เวลา 10:36:43

แผนพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA-Improvement Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

24 มีนาคม 2565 เวลา 11:33:14

รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

23 มีนาคม 2565 เวลา 09:30:29

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:46:17

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1/2567 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:26:33

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา

9 มกราคม 2566 เวลา 09:01:48

แบบฟอร์มทั่วไปจากงานบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

#เส้นทางสู่ฝัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 ARU Direct Admission ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. - 15 เม.ย.65 ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 035-241196

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

#Grow together โตไปด้วยกันนะเจ้ายอดมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 ARU Direct Admission ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. - 15 เม.ย.65 ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 035-241196

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562