ปฏิทินการดำเนินงาน

ข่าวสารประจำวัน

7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:37:04

คำสั่งคณะที่ 35/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเตรียมสอบวัดระดับภาษาจีน HSK หัวข้อ "เทคนิคการสอบวัดระดับ HSK ระดับ 4" วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566

6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:22:23

คำสั่งคณะที่ 33/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ ระดับ นานาชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2566

2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:41:27

คำสั่งคณะที่ 34/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมไหว้ครูดนตรี ประจำปี 2566 วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2566

2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:52:04

คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 119/2566 แต่งตั้งคณะทำงานด้านทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลและระบบ IT เพื่อสนับสนุนการจัดการข้อมูล

2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:46:24

คำสั่งคณะที่ 29/2566 (ภูมิศาสตร์) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจปัญหาขยะ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

31 มกราคม 2566 เวลา 15:46:26

คำสั่งคณะที่ 28/2566 (ประวัติศาสตร์) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก หลักสูตรประวัติศาสตร์ คระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566

31 มกราคม 2566 เวลา 15:45:37

คำสั่งคณะที่ 27/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 17 (118 ปี ศรีอยุธยาเกมส์) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566

ดูทั้งหมด

2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:01:28

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:54:08

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง สาขาวิชาที่ไม่จัดการเรียนการสอนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

16 มกราคม 2566 เวลา 13:05:21

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ARU โควตา (Quota) ผ่านระบบออนไลน์

16 มกราคม 2566 เวลา 13:00:14

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ARU โควตา (Quota)

13 มกราคม 2566 เวลา 15:41:10

ประกาศคณะ เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

10 มกราคม 2566 เวลา 10:51:44

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครและเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566

10 มกราคม 2566 เวลา 10:51:23

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 6 มกราคม 2566

ดูทั้งหมด

8 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:50:26

ประกาศรายชื่อบทความวิจัย ผลงานนวัตกรรม และโครงงานจิตอาสา ที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอผลงานระดับปริญญาตรีในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ในงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565

11 มกราคม 2564 เวลา 13:32:00

"Boundless Culture" The 1ST International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2020

26 ตุลาคม 2563 เวลา 13:54:43

แบบฟอร์ม สมัครเพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ The 1st International Symposium on Creative Fine Arts (ISCA) วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

12 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:29:04

ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

31 มกราคม 2565 เวลา 16:26:02

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องการรับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

17 มกราคม 2565 เวลา 11:22:31

แบบคำขอ Pass Code ระบบกิจกรรมนักศึกษา

17 มกราคม 2565 เวลา 11:20:07

แบบฟอร์มบันทึกข้อความสำหรับนักศึกษา

1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:09:25

แบบคำร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:08:54

แบบรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

10 สิงหาคม 2564 เวลา 12:00:51

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1)

ดูทั้งหมด

14 ธันวาคม 2565 เวลา 11:10:33

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

31 สิงหาคม 2565 เวลา 13:50:48

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

31 สิงหาคม 2565 เวลา 13:41:15

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

29 มีนาคม 2565 เวลา 10:36:43

แผนพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA-Improvement Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

24 มีนาคม 2565 เวลา 11:33:14

รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

23 มีนาคม 2565 เวลา 09:30:29

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:26:53

ประกาศเรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ดูทั้งหมด

11 มกราคม 2566 เวลา 10:08:11

ตารางสอนสำหรับการประเมินรอบ 1/2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

9 มกราคม 2566 เวลา 09:01:48

แบบฟอร์มทั่วไปจากงานบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

#Grow together โตไปด้วยกันนะเจ้ายอดมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 ARU Direct Admission ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. - 15 เม.ย.65 ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 035-241196

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

#เส้นทางสู่ฝัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 ARU Direct Admission ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. - 15 เม.ย.65 ดาวน์โหลดรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://e-uni6.aru.ac.th:8081/e-admission สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 035-241196

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562