THE FACULTY HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

งานพัฒนาท้องถิ่น

การพัฒนาท้องถิ่น

  1. จำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรมในปีการศึกษา 2565
  2. สรุปรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในปีการศึกษา 2565
  3. จำนวนโครงการทั้งหมดที่เข้าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนำชุมชนฯ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศาสตร์ในปีการศึกษา 2565
  4. รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2564
  5. โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  6. บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย
  7. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)
  8. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน)
  9. รายการรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนฯ ประจำปีการศึกษา 2564