งานแผนและงบประมาณ

ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564

  1. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  2. แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  3. แผนปฏิบัติการด้านการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  4. แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  5. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา