THE FACULTY HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

ปรัญชา พันธกิจ วิสัยทัศน์

ปรัชญา (Philosophy)

คุณภาพ คุณธรรม นำพาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision)

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะ เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

  • ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพทางวิชาการและบุคลิกภาพดี
  • วิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่บูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศ
  • ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และของชาติ
  • เผยแพร่องค์ความรู้ และให้บริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
  • ศึกษาและสืบสานแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คณบดีมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ขอบข่ายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่คณะบดีผู้อำนวยการสถาบันสำนักและหน่วยงานเทียบเท่ามีหน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีในการกำกับการบริหารราชการ การสั่งและปฏิบัติราชการและกำกับดูแลในขอบข่ายการบังคับบัญชาและงานในความรับผิดชอบได้แก่

1. บริหารกิจการตามพันธกิจภาระหน้าที่หรือขอบข่ายงานของคณะสถาบันสำนักและหน่วยงานเทียบเท่า ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แผนพัฒนา แผนอัตรากำลัง แผนปฏิบัติราชการและประกาศของทางราชการของมหาวิทยาลัยและของคณะสถาบันสำนักและหน่วยงานเทียบเท่าทั้งนี้ให้สอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

2. จัดระบบบริหาร และการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายหรือหน่วยงานต้นสังกัดกำหนด

3. ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของคณะ สถาบัน สำนักและหน่วยงานเทียบเท่า ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการของมหาวิทยาลัยและของคณะ สถาบัน สำนักและหน่วยงานเทียบเท่า

4. จัดทำแผนพัฒนาและคำขอตั้งงบประมาณรวมทั้งแผนปฏิบัติราชการหรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของคณะ สถาบัน สำนักและหน่วยงานเทียบเท่าการกำหนดตำแหน่ง กรอบอัตรากำลัง แผนอัตรากำลัง และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลดำเนินการด้านต่างๆของคณะ สถาบัน สำนักและหน่วยงานเทียบเท่า

5. รักษาระเบียบวินัย จรรยาบรรณและมารยาทแห่งวิชาชีพของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยของบุคลากรในสังกัดคณะ สถาบัน สำนักและหน่วยงานเทียบเท่า

6. เป็นผู้แทนคณะ สถาบัน สำนักและหน่วยงานเทียบเท่า ในกิจการทั่วไป

7. เสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆของคณะ สถาบัน สำนักและหน่วยงานเทียบเท่า ต่อคณะกรรมการประจำคณะ สถาบัน สำนักหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสภามหาวิทยาลัย

8. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต และหัวหน้าหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่ายในสังกัดคณะ สถาบัน สำนักและหน่วยงานเทียบเท่า

9. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะหรือสถาบัน และส่งเสริมกิจการนักศึกษา

10. การประสานงานกับหน่วยงานอื่นในสังกัดมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย และการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปในกรณีที่อธิการบดีได้ให้ความเห็นชอบและ/หรือได้สั่งการในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว และ/หรือในกรณีที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศทางราชการ

11. ดำเนินการแจ้งความ ร้องทุกข์หรือชี้แจงเกี่ยวกับกิจการคณะ สถาบันหรือสำนัก

12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและของคณะ ของสถาบัน ของสำนักและของหน่วยงานเทียบเท่า หรืองานอื่นใดที่อธิการบดีมอบหมายให้ปฏิบัติเฉพาะกรณี

อัตลักษณ์

ใฝ่รู้ อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา

เอกลักษณ์

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น