ปรัญชา พันธกิจ วิสัยทัศน์

ปรัชญา (Philosophy)

คุณภาพ คุณธรรม น้อมนำวิถีไทย ร่วมใจพัฒนา ก้าวสู่มาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์ (Vision)

จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล นำองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ให้แข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน และมีบทบาทนำในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจ (Mission)

  • ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพทางวิชาการและบุคลิกภาพที่ดี
  • วิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่บูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ
  • ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ
  • เผยแพร่องค์ความรู้ และให้บริการทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
  • ศึกษาและสืบสานแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์

  • ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาการในระดับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  • พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • พัฒนาคณะวิชาสู่ความเป็นสากล
  • บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ

อัตลักษณ์

ภูมิรู้ ภูมิธรรม มีจิตให้บริการ

อัตลักษณ์

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล