งานวิจัย

หัวเรื่อง

  1. ข้อมูลสรุปจำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้รับทุนวิจัย จำแนกตามกลุ่มวิชาและสาขาวิชา (ข้อมูลสรุปปีงบประมาณ 2554-2561)
  2. ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุนละ 25,000 บาท
  3. ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุนละ 10,000 บาท
  4. ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงเสนอโครงการวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุนละ 25,000 บาท ดูประกาศ, ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการวิจัย
  5. ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงเสนอโครงการวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุนละ 10,000 บาท ดูประกาศ, ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการวิจัย
  6. ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ขั้นตอนการขอจดลิขสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  7. ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ขั้นตอนการขอจดสิทธิบัตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา