งานวิจัย

หัวเรื่อง

  1. ระบบการสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
  2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วย การดำเนินการด้านสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
  3. ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ขั้นตอนการขอจดสิทธิบัตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  4. ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ขั้นตอนการขอจดลิขสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  5. ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
  6. ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
  7. ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  8. ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562