THE FACULTY HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

งานวิจัย

หัวเรื่อง

 1. ระบบการสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วย การดำเนินการด้านสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
 3. ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ขั้นตอนการขอจดสิทธิบัตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 4. ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ขั้นตอนการขอจดลิขสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 5. ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
 6. ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
 7. ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 8. ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 9. ประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
 10. ประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2
 11. ประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
 12. ประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2
 13. ประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1