THE FACULTY HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2565
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดเก็บเงินและการใช้จ่ายเงินเพื่อการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2564
 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2563
 5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2562
 6. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 7. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
 8. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 9. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 10. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2561
 11. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การยกเลิกการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
 12. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภายนอกมหาวิทยาลัยในการประเมินความรู้ความสามารถของบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร พ.ศ. 2559
 13. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ้างครูโรงเรียนสาธิต ด้วยเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557
 14. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ้างเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557
 15. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2557
 16. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2557
 17. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 18. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556
 19. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2555
 20. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการลาของอาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา พ.ศ. 2554
 21. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย อัตราเงินเดือนครูโรงเรียนสาธิต พ.ศ. 2554
 22. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2549
 23. ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำผลงานวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การกำหนดประสบการณ์หลากหลาย ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2565
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งรักษาราชการแทน และรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน พ.ศ. 2565
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565
 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2564
 6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา และอำนาจหน้าที่หัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2564
 7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา และอำนาจหน้าที่หัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2564 (ยกเลิก)
 8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2564
 9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2564
 10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. 2563
 11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การสอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
 14. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 15. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
 16. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
 17. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561
 18. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
 19. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 20. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
 21. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560
 22. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560
 23. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
 24. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การสอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 25. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การลงโทษ อำนาจการลงโทษ และการแก้ไขคำสั่งลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2560
 26. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558
 27. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 28. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557
 29. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
 30. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2557
 31. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555
 32. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2554
 33. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย พ.ศ.2554
 34. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2554
 35. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
 36. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 1. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในและการแบ่งหน่วยงานภายใน ฉบับลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 3) ฉบับลงวันที่ 18 กันยายน 2562
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) ฉบับลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
 5. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ฉบับลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
 6. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
 7. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
 8. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะและประสบการณ์สำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ฉบับลงวันที่ 19 กันยายน 2557
 9. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เงินปรับเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
 10. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง อัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 11/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
 2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 10/2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
 3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 3/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 4. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 22/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 5. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 21/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง
 6. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 20/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
 7. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 19/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก
 8. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 17/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 9. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 16/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี
 10. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 17/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
 11. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 18/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
 12. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 16/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบัน
 13. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 7/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณบดี
 14. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 16/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 15. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 906/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 16. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 12/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
 17. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 11/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 18. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 8/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)
 19. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 20. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 16/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก
 21. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 15/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณบดี

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 1. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 28 สิงหาคม 2565
 2. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฉบับลงวันที่ 25 สิงหาคม 2565
 3. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การได้รับเงินประจำตำแหน่งหรือเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
 4. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ฉบับลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
 5. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
 6. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565
 7. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเสียชีวิต ฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565
 8. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินสะสม ฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565
 9. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ ที่รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ฉบับลงวันที่ 1 เมษายน 2565
 10. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
 11. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การได้รับเงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหาร สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 28 กันยายน 2564
 12. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การทดลองปฏิบัติงาน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 28 กันยายน 2564
 13. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 28 กันยายน 2564
 14. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขัน และการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) ฉบับลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564
 15. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563
 16. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับลงวันที่ 11 กันยายน 2562
 17. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขัน และการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 11 กันยายน 2562
 18. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 19. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยเสียชีวิต พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 9 มกราคม 2560
 20. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
 21. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา เงื่อนไข และวิธีการให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
 22. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา เงื่อนไข และวิธีการให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2557 ฉบับลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557
 23. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการปฏิบัติสำหรับพนักงานราชการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557
 24. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557 ฉบับลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557
 25. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง อัตราค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ฉบับลงวันที่ 16 ตุลาคม 2556
 26. ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง อัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประเภทผู้แทนคณบดี ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการสำนัก และผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย) ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2565
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับลงวันที่ 28 สิงหาคม 2565
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ฉบับลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้างานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ฉบับลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ฉบับลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการก่อนเผยแพร่ (peer reviewer) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับลงวันที่ 26 เมษายน 2565
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการและขอกำหนดสาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง กำหนดชื่อสาขาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2561 ฉบับลงวันที่ 5 เมษายน 2565
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับลงวันที่ 1 เมษายน 2565
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการทำผลงานวิชาการ ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2565
 11. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาขอทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร ฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564
 12. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง จัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564
 13. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ฉบับลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564
 14. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อคณาจารย์ที่มีผลงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องมาตรฐานภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่นของคณาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564
 15. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับลงวันที่ 22 กันยายน 2564
 16. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาขอทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร ฉบับลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
 17. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานวิจัยและวิชาการอื่นของคณาจารย์ ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2563
 18. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) ฉบับลงวันที่ 25 กันยายน 2563
 19. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษให้เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2563
 20. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับลงวันที่ 26 กันยายน 2562
 21. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานวิจัยและวิชาการอื่นของผู้บริหาร ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2562
 22. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการจัดทำผลงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 23. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลนดตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 24. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันที่ 9 เมษายน 2562
 25. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ ฉบับลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561
 26. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ ฉบับลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559
 27. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 1. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 827/2565 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานศูนย์การศึกษาพิเศษ
 2. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 826/2565 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป
 3. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 770/2565 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารระบบสารสนเทศ
 4. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 769/2565 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 768/2565 เรื่อง แต่งตั้งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล
 6. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 767/2565 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิทยบริการวิชาการ
 7. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 766/2565 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 8. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 733/2565 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
 9. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 732/2565 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 10. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 708/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 11. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 694/2565 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
 12. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 681/2565 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 13. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 680/2565 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานหลักสูตรและแผนการเรียน
 14. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 679/2565 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
 15. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 678/2565 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 16. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 677/2565 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ
 17. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 676/2565 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานงบประมาณ
 18. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 671/2565 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
 19. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 670/2565 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานวิศวกรรมและภูมิสถาปัตย์
 20. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 669/2565 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง
 21. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 668/2565 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสารองค์กร
 22. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 667/2565 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ
 23. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 666/2565 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานบัญชี
 24. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 665/2565 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานทรัพยากรบุคคล
 25. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 664/2565 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน
 26. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 663/2565 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 27. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 652/2565 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
 28. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 651/2565 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
 29. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 650/2565 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 30. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 649/2565 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานศูนย์บริการให้คำปรึกษา
 31. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 648/2565 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนิติการ
 32. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 647/2565 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจการสภามหาวิทยาลัย
 33. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 227/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 34. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 224/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 35. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 223/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 36. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 119/2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 37. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 170/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
 38. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 166/2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 39. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 123/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
 40. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 117/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
 41. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 34/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 42. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 33/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 43. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 32/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 44. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 27/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 45. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1210/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
 46. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1209/2564 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 47. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1208/2564 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 48. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1202/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะครุศาสตร์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
 49. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1201/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 50. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1200/2564 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 51. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1197/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
 52. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1165/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต
 53. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1163/2564 เรื่อง มอบหมายภาระงานให้ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ
 54. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 938/2564 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการราชการแทน
 55. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 795/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาไปปฏิบัติหน้าที่
 56. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 791/2564 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานนิติการ
 57. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 780/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 58. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 779/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 59. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 720/2564 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 60. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 719/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 61. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 657/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 62. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 656/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 63. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 655/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะครุศาสตร์
 64. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 522/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่นของคณาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
 65. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 476/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
 66. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 440/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ
 67. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 439/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
 68. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 191/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
 69. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
 70. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 911/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 71. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 896/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 72. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 841/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
 73. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 840/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
 74. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 644/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต
 75. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1084/2562 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการและฝึกอบรม
 76. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1038/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 77. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 973/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
 78. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 906/2562 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 79. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 894/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการและผู้รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม
 80. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 892/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชภารภายในสังกัดงานวิศวกรรมและ
  ภูมิสถาปัตย์
 81. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 542/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
 82. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 541/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
 83. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 540/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 84. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 537/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะครุศาสตร์
 85. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 526/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย
 86. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 519/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม
 87. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 81/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หนังสือเวียนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 1. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0209.4/ว3 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
 2. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0227.3/ว1009 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
 3. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5).2/ว1275 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

 1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0420/ว 1058 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ และหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นลูกจ้างชั่วคราว
 2. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0209.4/ว 12317 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เรื่อง การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ตามความในข้อ 3 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560
 3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0411.7/ว 14 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension)
 4. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 2 ลงวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง แนวทางการกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 5. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0200.2/ว 1650 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ
 6. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0200.1/ว391 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 และประกาศที่เกี่ยวข้อง
 7. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0209.4/140 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565 เรื่อง ตอบข้อหารือการดำเนินการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 8. หนังสือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ อย 0030/ว987 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี
 9. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0209.2/ว713 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่องการใช้จ่ายเงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ
 10. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.3/ว443 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 11. หนังสือคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. ที่ นร (กมจ)1019/ว8 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง การแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามในประมวลผลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 12. หนังสือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ อย 0031/ว88 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง งานประสานขอพระราชทานเพลิง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงอาคารปฏิบัติงาน และหมายเลขโทรศัพท์
 13. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0411.5/ว19 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า
 14. กฏ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556