ภาควิชามนุษยศาสตร์

(2203) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

image

อ.เอกรัตน์ คณาพร

ประธานสาขา

image

ผศ.สุวณี วิจารัตน์

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.พรเพ็ญ ไพศาลศุภนิมิต

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.กุสุมา นะสานี

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.อรคนางค์ นวลเจริญ

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.ศิรินันท์ นุยภูเขียว

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.ศิริวิมล นกทรัพย์

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.วราภรณ์ สืบวงศ์สุวรรณ์

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.เอกพล วิงวอน

อาจารย์ประจำสาขา

(2215) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

image

ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ

อาจารย์ประจำสาขา

image

ผศ.บวรศรี มณีพงษ์

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.กิตติพศ วีรอนันตมิตร

อาจารย์ประจำสาขา

image

Mr.Taro Satio

อาจารย์ประจำสาขา

image

Miss.Yuka Sasamoto

อาจารย์ประจำสาขา

image

Mr.Tetsuya Tanabe

อาจารย์ประจำสาขา

(2209) สาขาวิชาภาษาไทย

image

อ.สุวัฒชัย คชเพต

ประธานสาขา

image

อ.ปราโมทย์ ระวิน

อาจารย์ประจำสาขา

image

ผศ.ดร.วาสนา บุญสม

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.รัตนชัย ปรีชาพงศ์กิจ

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.วรางคณา ปัญญามี

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.ดาราพร ศรีม่วง

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.สุรางคนางค์ รัตนวิจารณ์

อาจารย์ประจำสาขา

(2234) สาขาวิชาศิลปะการแสดง

image

อ.ดร.วิชชุลดา ตันประเสริฐ

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.ดร.ฤตพชรพร ทองถนอม

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.ดร.ณรงค์ คุ้มมณี

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.พสชนันทร์ พันธรรม

อาจารย์ประจำสาขา

(2235) สาขาวิชาดนตรีสากล

image

อ.กุลธีร์ บรรจุแก้ว

ประธานสาขาวิชา

image

ผศ.ทรงพล คชเสนี

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.ธนกรณ์ โพธิเวส

อาจารย์ประจำสาขา

(2242 ) สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์

image

อ.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.ดร.จงกล เฮงสุวรรณ

อาจารย์ประจำสาขา

image

ผศ.ดร.วิศิษฏ์ เพียรการค้า

อาจารย์ประจำสาขา

image

ผศ.ดร.อรพิมพ์ สุขสุวรรณ

อาจารย์ประจำสาขา

(2243) สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา

image

อ.กัมปนาท บัวเจริญ

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.ฟารุก ขันราม

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.วิวัฒน์ ร้อยศรี

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.อิสมาแอล เจะเล็ง

อาจารย์ประจำสาขา

(2239) สาขาวิชากาสอนภาษาจีน

image

อ.ธัญญารัตน์ มะลาศรี

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.ขวัญดาว มาอยู่

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.วรรณรัตณ์ มหาธาราทอง

อาจารย์ประจำสาขา

image

Miss.He Xiaoxue

อาจารย์ประจำสาขา

(2244) สาขาวิชาดนตรีศึกษา

image

ผศ.เอกสิทธิ์ สุนิมิตร

อาจารย์ประจำสาขา

image

ผศ.บุญสืบ บุญเกิด

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.อุมภรณ์ กล้าหาญ

อาจารย์ประจำสาขา

image

ผศ.ดร.นภัสนันท์ จุนนเกษ

อาจารย์ประจำสาขา

ภาควิชาสังคมศาสตร์

(2206) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

image

ผศ.ชนิกานต์ ผลเจริญ

ประธานสาขาวิชา

image

ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง

อาจารย์ประจำสาขา

image

ผศ.มูนีเราะฮ์ ยีดำ

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.ดร.พยัญชน์ เอี่ยมศิลป์

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.บัณฑิต สุนทรวิกรานต์

อาจารย์ประจำสาขา

image

ผศ.ดร.ปฐมบุตร แก้วสมนึก

อาจารย์ประจำสาขา

(2240) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

image

ผศ.ดร.สุธี โกสิทธิ์

ประธานสาขาวิชา

image

ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.คมลักษณ์ ไชยยะ

อาจารย์ประจำสาขา

image

รศ.ดร.ศศิปภา ทิพย์ประภา

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.ดร.เอนก รักเงิน

อาจารย์ประจำสาขา

image

ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์

อาจารย์ประจำสาขา

image

ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก

อาจารย์ประจำสาขา

(2227) สาขาวิชานิเทศศาสตร์

image

อ.อิทธิเทพ หลีนวรัตน์

ประธานสาขาวิชา

image

รศ.วิภาวี ฝ้ายเทศ

อาจารย์ประจำสาขา

image

ผศ.สุกัลยา คงประดิษฐ์

อาจารย์ประจำสาขา

image

ผศ.ปัทมาภรณ์ สุขสมโสต

อาจารย์ประจำสาขา

image

ผศ.เด่นเดือน เลิศทยากุล

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.ปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์

อาจารย์ประจำสาขา

(2228) สาขาวิชานิติศาสตร์

image

ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.พินิจ ศรีสวัสดิ์

อาจารย์ประจำสาขา

image

ผศ.ปกาศิต เจิมรอด

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.กาญจณา สุขาบูรณ์

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.ตราดุลย์ นรนิติผดุงการ

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.นรินทร์ อุ่นแก้ว

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.ดร.ปัณณธร หอมบุญมา

อาจารย์ประจำสาขา

image

รศ.ดร.วิณัฏฐา แสงสุข

อาจารย์ประจำสาขา

(2230) สาขาวิชาประวัติศาสตร์

image

ผศ.ศุภกาณฑ์ นานรัมย์

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.วิราวรรณ สมพงษ์เจริญ

อาจารย์ประจำสาขา

(2224) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

image

อ.สุรศักดิ์ ศรีธรรมกุล

ประธานสาขาวิชา

image

อ.จินดา ธำรงอาจริยกุล

อาจารย์ประจำสาขา

image

ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

อาจารย์ประจำสาขา

กลุ่มวิชา

(1111) วิชาภูมิศาสตร์

image

อ.สุมาลินี สาดส่าง

ประธานกลุ่มวิชา

image

ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ

อาจารย์ประจำสาขา

image

ผศ.บังอร บุญปั้น

อาจารย์ประจำสาขา

(2222) วิชาปรัชญาและศาสนา

image

อ.ดร.กาวี ศรีรัตน์

ประธานกลุ่มวิชา

image

อ.ดร.นพดล ปรางค์ทอง

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.เฉลิมพล พลมุข

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.ภูวมินทร์ วาดเขียน

อาจารย์ประจำสาขา

(3333) วิชาบรรณารักษศาสตร์

image

อ.ทัศนี สุทธิวงศ์

ประธานกลุ่มวิชา

image

ผศ.ดร.นราธิป ปิติธนบดี

อาจารย์ประจำสาขา