ภาควิชามนุษยศาสตร์

(2203) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

(2215) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

image

อาจารย์อิสรีย์ พิมพิมูล

อาจารย์ประจำสาขา

image

Mr.Taro Satio

อาจารย์ประจำสาขา

image

Miss.Yuka Sasamoto

อาจารย์ประจำสาขา

image

Mr.Tetsuya Tanabe

อาจารย์ประจำสาขา

(2209) สาขาวิชาภาษาไทย

(2234) สาขาวิชาศิลปะการแสดง

image

อ.ธิดารัตน์ ภูมิวัฒนะ

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.ดร.ฤตพชรพร ทองถนอม

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.ดร.ณรงค์ คุ้มมณี

อาจารย์ประจำสาขา

image

อาจารย์พสชนันทร์ พันธรรม

อาจารย์ประจำสาขา

(2235) สาขาวิชาดนตรีสากล

image

ผศ.ทรงพล คชเสนี

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.กุลธีร์ บรรจุแก้ว

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.รวมศักดิ์ เจียมศักดิ์

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.ธนกรณ์ โพธิเวส

อาจารย์ประจำสาขา

(2242 ) สาขาวิชาประยุกต์ศิลป์

image

อ.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.ดร.จงกล เฮงสุวรรณ

อาจารย์ประจำสาขา

image

ผศ.ดร.วิศิษฏ์ เพียรการค้า

อาจารย์ประจำสาขา

image

ผศ.ดร.อรพิมพ์ สุขสุวรรณ

อาจารย์ประจำสาขา

(2243) สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา

image

อ.กัมปนาท บัวเจริญ

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.ฟารุก ขันราม

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.วิวัฒน์ ร้อยศรี

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.อิสมาแอล เจะเล็ง

อาจารย์ประจำสาขา

(2239) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

image

อ.ปิยธิดา สังสีแก้ว

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.ขวัญดาว มาอยู่

อาจารย์ประจำสาขา

image

อาจารย์สุชนา หลงเจริญ

อาจารย์ประจำสาขา

image

อาจารย์ชาญเดช เทียนทอง

อาจารย์ประจำสาขา

image

Mr.Wei Xiaolong

อาจารย์ประจำสาขา

(2244) สาขาวิชาดนตรีศึกษา

image

ผศ.เอกสิทธิ์ สุนิมิตร

อาจารย์ประจำสาขา

image

ผศ.บุญสืบ บุญเกิด

อาจารย์ประจำสาขา

image

อ.อุมภรณ์ กล้าหาญ

อาจารย์ประจำสาขา

image

ผศ.ดร.นภัสนันท์ จุนนเกษ

อาจารย์ประจำสาขา

ภาควิชาสังคมศาสตร์

(2206) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

(2240) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม

(2227) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

(2228) สาขาวิชานิติศาสตร์

(2230) สาขาวิชาประวัติศาสตร์

(2224) สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและการปกครองท้องถิ่น

กลุ่มวิชา