THE FACULTY HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

รายละเอียด

image

อาจารย์สุวัฒชัย คชเพต

การศึกษา

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาภาษาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2553)
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร (2549)

อีเมล์ : s.khotchaphetenglish@gmail.com เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 0 3524 5400

ความเชี่ยวชาญ

-

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย