THE FACULTY HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

รายละเอียด

image

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

การศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยเกริก
  • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยเกริก
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

ความเชี่ยวชาญ

1.การสื่อสารการเมือง
2.การเมืองภาคประชาชน
3.การเมืองการปกครองไทย

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย