อาจารย์ประจำหลักสูตร

image

ผศ.ชนิกานต์ ผลเจริญ

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ผศ.มูนีเราะฮ์ ยีดำ

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

อ.ดร.พยัญชน์ เอี่ยมศิลป์

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

อ.บัณฑิต สุนทรวิกรานต์

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

ผศ.ดร.ปฐมบุตร แก้วสมนึก

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -

image

อ.ดร.ชญาพัฒน์ เลิศอำนาจกิจเสรี

การศึกษา

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : -