ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม “คมส. ปันสุข ปลุกพลังวัยเก๋า” (ครั้งที่ 5/2567)

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางกระสั้น ตำบลบางกระสั้นอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุและการบริการวิชาการตามศาสตร์ กิจกรรม “คมส. ปันสุข ปลุกพลังวัยเก๋า” (ครั้งที่ 5/2567) ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี โกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีอาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ ประธานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุและบริการวิชาการตามศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมภายในงานมีการจัดกิจกรรม “กฎหมายน่ารู้วัยผู้สูงอายุ” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐาา แสงสุข อาจารย์กาญจณา สุขาบูรณ์ และอาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ กิจกรรม “ประวัติศาสตร์” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์ อาจารย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์ กิจกรรม “ดนตรีสร้างสุข” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร อาจารย์สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์ กิจกรรม “เกมบันไดงูมนุษย์” วิทยากรโดย อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีสุพรชัย ปิยะรัตน์วนกุล และอาจารย์กิตติพศ วีรอนันตมิตร อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และกิจกรรม “ศิลปศึกษา” วิทยากรโดย อาจารย์วัชรีวรรณ หิรัญพลาวัสวัสถ์ และอาจารย์พชร วงชัยวรรณ์ อาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา เพื่อให้การสนับสนุนด้านบริการวิชาการตามหลักสูตรกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้แก่ผู้สูงอายุ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายวิชาการ องค์กรภาครัฐ และสร้างความมั่นคงทางสังคม ให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวเกื้อหนุน ชุมชนช่วยเหลือ สังคมตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุ จำนวน 65 คน จากเทศบาลตำบลบางกระสั้น เข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

  • รายงานโดย : นายสำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : 15-03-2567
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร