คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการ

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

อธิการบดี

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 1001

EMail : pchoos@aru.ac.th , chusit.aru@gmail.com


รศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร

เบอร์โทร. เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 1006

EMail : dhatreecu24@hotmail.com


อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 1002

EMail : jirasak@aru.ac.th


ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 1003

EMail : nkrongthip@aru.ac.th


ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 1005

EMail : duean_2520@hotmail.com


อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 1013

EMail : Sudarat_k@hotmail.com


ผศ.ยุพิน พวกยะ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 8082

EMail : pyupin@aru.ac.th


อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานบริหารทั่วไปและกฎหมาย

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 1014

EMail : meeunkeaw0210@gmail.com


อาจารย์ ดร.กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 2502

EMail : pkanyalag@aru.ac.th


ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

คณบดีคณะครุศาสตร์

เบอร์โทร. 035-322084 , 035-276581 ต่อ 4000

EMail : cboriboon@aru.ac.th


รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 4501

EMail : pakin@aru.ac.th


รศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 5001

EMail : rwimon@aru.ac.th


รศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 7502

EMail : Apichat_asm@hotmail.com


อาจารย์ ดร.สมเกียรติ แดงเจริญ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 8398

EMail : toatanu@aru.ac.th


ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 2101

EMail : lerdchai99@aru.ac.th


ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 2501

EMail : Ipreds@yahoo.com


อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม

ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 2301

EMail : surin.thaiart@gmail.com


นางลักขณา เตชวงษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เบอร์โทร. 035-276550 ต่อ 1015 และ 1000

EMail : tachawong.lakana@gmail.com


อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 1004

EMail : nopphadonpr@gmail.com