คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


นายไพบูลย์ เสียงก้อง

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายปราจิน เอี่ยมลำเนา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.วราภรณ์ สีหนาท

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธนาคม จงจิระ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.กฤษดา โรจนสุวรรณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวศ อินทองปาน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สุรพงษ์ มาลี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ดวงภัค ธนอัครภัทรกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง


รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร


รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์

รองศาสตราจารย์วิภาวี ฝ้ายเทศ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์

อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย


อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย


อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางสาวกาญจน์พิชญา ภิญญา

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย