บุคลากร

นางสาวกาญจน์พิชญา ภิญญา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจการสภามหาวิทยาลัย
เบอร์โทรภายใน :
035-276555 ต่อ 1911
Email :
pkarnpitchaya@aru.ac.th

นางนงคราญ คงสมทรง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรภายใน :
035-276555 ต่อ 1913
Email :
knongkran@aru.ac.th

นางปิยะนุช สุขเพ็ชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
เบอร์โทรภายใน :
035-276555 ต่อ 1912
Email :
spiyanuch@aru.ac.th

นางประภาพร แตงพันธ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
เบอร์โทรภายใน :
035-276555 ต่อ 1914
Email :
tprapaporn@aru.ac.th