ติดต่อเรา

 • งานกิจการสภามหาวิทยาลัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย
  อ.พระนครศรีอยุธยา
  จ.พระนครศรีอยุธา 13000
 • 0-3527-6576
  เบอร์โทรภายใน 1912, 1913, 1914
 • council@aru.ac.th