Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat Universityเอกสาร/รายงาน click File
รายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน
รายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Click
การวิเคราะห์ผลการประเมิน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จากผลการประเมิน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Click
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Click
กระบวนการ
กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Click
สรุปรายงาน
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงาน Click
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับบุคคลในหน่วยงาน / สถาบันอุดมศึกษา Click
คู่มือการประเมิน ITA 2567
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Click
ปฏิทินการประเมิน ITA 2567
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Click

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด