ดาวน์โหลด

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด

ไฟล์ล่าสุด

 1. แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 2. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาระยะ 3 ปี(พ.ศ.2563-2565)
 3. แบบเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 4. งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษาเพิ่มเติม (งบ บ.กศ.เพิ่มเติม)
 5. งบประมาณรายจ่ายการศึกษาระดับบัณฑิต (งบบัณฑิตศึกษา)
 6. งบประมาณรายจ่ายการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.)
 7. งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)
 8. งบประมาณแผ่นดิน
 9. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)
 10. แบบฟอร์มประมาณการเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 11. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
 12. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 13. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 14. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 15. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (งบประมาณแผ่นดิน)
 16. แบบฟอร์มแผนความต้องการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2566
 17. แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
 18. เล่มงบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.เพิ่มเติม) (งบบัณฑิตศึกษา)
 19. เล่มงบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตศึกษา)
 20. เล่มงบการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.)
 21. เล่มงบประมาณ บ.กศ. พ.ศ. 2562
 22. เล่มงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2562
 23. ค่าวัสดุฝึกรายวิชา ภาคพิเศษ 2563
 24. ค่าวัสดุฝึกรายวิชา ภาคปกติ 2563
 25. แบบฟอร์มโครงการ 63
 26. งบประมาณแผ่นดิน จัดสรร คำขอ
 27. แผนการใช้จ่าย บัณฑิตศึกษา 2563
 28. แผนการใช้จ่าย กศ.บป. 2563
 29. แผนการใช้จ่าย บ.กศ. 2563
 30. ค่าธรรมเนียมพิเศษ 2563
 31. สรุปงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 2563
 32. จำนวนนักศึกษา 2563
 33. กรอบวงเงิน 2563